بحث جاذبه اجرام کروی

بحث جاذبه اجرام کروی

 
نیروی جاذبه چیست
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱۳
 

انرژی حرکت چرخش هر جرم جاذبه ان جرم را میسازد.نیروی معکوس گریزازمرکز میشود جاذبه.اگر سوار چرخ وفلک شده باشید متوجه شده ایدکه هر قدر سرعت چرخ وفلک سریعتر شود بیشتر بطرف پیرامون فشرده میشوید و هرقدر سنگینتر باشید فشار بیشتری  بسمت پیرامون بشما وارد میشود هرقدر جسم سنگینتر باشد بافشار بیشتری به پیرامون رانده میشود اگر یک نخ قرقره را بادستتان بچرخانید میبینید نخ قرقره به پیرامون رانده نمیشود بدنبال مسیر حرکت دستتان حرکت میکند علت انست نخ قرقره سنگینی لازم رانداردکه نیروی گریزازمرکز بررویش فعال شود پس نتیجه میگیریم که جسم هرقدر سنگینتر باشدبا فشار بیشتری بطرف پیرامون رانده میشود واگر وزن نداشته باشد نیروی گریزازمرکز برروی جسم فعال نمیشود.یک اتشگردان در فضای کیهانی وزن ندارد واگر اتشگردان را در فضای کیهانی بچرخانید مانند نخ قرقره بدنبال مسیر حرکت دستتان حرکت میکند وبه پیرامون رانده یا کشیده نمیشود یعنی نیروی گریزازمرکز بر رویش فعال نمیشود اجسام درفضای کیهانی جرم دارند و لختی و بی وزن هستندبهمین جهت نیروی گریزازمرکز بررویشان خنثا است ولی اگر همین اجسام بی وزن درون یک گردباد کیهانی قرار بگیرند بسرعت بسمت مرکز گردباد رانده میشوند علت حرکت اجسام بمرکز انستکه هرقدر بمرکز نزدیکتر شوند سرعت چرخش کندترشده و درمرکزبه حد صفر میرسدو هرقدر دامنه گردباد به پیرامون گسترده تر شود سرعت چرخش در پیرامون گردباد بیشتر میشود واجسام در پیرامون گردباد میبایست باسرعت بیشتری بدور گردباد بچرخند وفشار سرعت چرخش گردباد را بیشتر تحمل کنند ولی هر قدر بمرکز نزدیکتر شوند اهسته تر درون گردبادمیچرخند و فشار کمتری بر رویشان وارد میشود بهمین علت اجسامی که درون گردباد هستند بسمت مرکز گردباد سنگین میشوند این سنگینی اجسام بسمت مرکز همان نیروئیست که انرا اشتباهآ جاذبه مینامیم .هر جسمی که حجمی از فضای کیهانی را اشغال کند فشاری یکنواخت ویکسان از هر سمت فضا بجسم وارد میشود و عناصری که انعطاف پذیر باشند مانند گاز مایع ومواد مذاب درجلد خود بشکل کروی ظاهر میگردند فشار فضا قادر نیست مواد جامد رابشکل کروی بسازد فشاری که از فضا باجسام وارد میشود با جاذبه تفاوت دارد فشار فضا مواد پراکنده را در یک نقطه بدور هم جمع اوری وبیکدیگر متصل نمیکند بلکه هر موادی که قابلیت شکل پذیری داشته باشد را درجلد خودش کروی میکند سنگوارها وشهاب سنگهای جامد اشگال گوناگونی دارند زیرا فشار فضا به اندازه ای نیست که این اجسام را کروی بسازد. گردبادهای کیهانی مواد سحابی را در مرکز خود جمع اوری کرده و مواد را بسمت مرکز تحت فشار قرار میدهند هرقدر دامنه گردباد وسیعتر باشد و مواد سحابی بیشتری در دامنه گردباد وجود داشته باشد جرمی که در مرکز گردباد ساخته میشود بزرگتر است وهر قدر سرعت چرخش گردباد سریعتر باشد جرمی که در مرکز ساخته میشود فشرده تر است وتا زمانی که گردباد جرم مرکزی خود را میچرخاند این فشار وسنگینی بر روی اجسام سطح  جرم ودرون جرم  بسمت مرکز وجود خواهد داشت البته در شرایطی که پیرامون و مرکز گردباد همزمان در یک خط شعاع بهم پیوسته بدور خود حرکت چرخشی داشته باشد اجسام درون گردباد بسمت مرکز سنگین شده و بمرکز رانده میشوند درغیر اینصورت چنانچه سرعت چرخش از اتمسفر بسمت پیرامون تغیر کند و حرکت همزمان در خط شعاع بین اتمسفر و مداراز میان برود یا خط شعاع میان اتمسفر و مدار شکسته شود و سرعت چرخش مداربسمت پیرامون کندتر شود اجسام باقیمانده در فضای مدار سنگینی خود بسمت مرکز را از دست داده و بصورت مجموعه ای به دور جرم مرکزی خودحرکت خواهند داشت.                                                                                        (مقصود از گردباد حرکت چرخش فضاست)                                                نظریه پرویز عشقه                         


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
 
حفره گردباد
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ٦:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۸
 

اگرکنجکاو هستید که بدانیدعلت وجود حفره در مرکزگردباد چیست و چرا هرقدر ازپیرامون بمرکزگردباد نزدیکترمیشویم ابرها متراکمتر وفشرده ترمیشونداین مقاله را بخوانیید                                                                               چرادرچرخش گردباد نیروی گریزازمرکز ابرها را به پیرامون نمیراند بلکه بلعکس ابرها بسمت مرکز گردباد هجوم میبرند وبه چه علت حفره ای خالی ازابر درمرکز گردباد پدیدار میشود این سوالاتیست که بذهن خیلی از افراد خطور میکند ولی پاسخی برایش پیدا نمیکنند پاسخ انست که نیروی گریزازمرکز بر روی اجسام وعناصر بی وزن بی اثر و خنثی میباشد در ان قسمت از جو (اتمسفر) که ابرها درکنار هم جمع میشوند ابرها کاملآ بدون وزن هستند و بهمین سبب در چرخش گردباد نیروی گریزازمرکز برروی ابرها بی اثر است و گردباد ابرها را به پیرامون نمیراند ولی اگر جسمی وزن دار وارد گردباد شود گردباد باشدت جسم وزن دار رابه پیرامون میراند.انرژی حرکت چرخش در گردباد سبب میشودکه فشار بر ابرها از پیرامون بمرکز گردباد وارد شود انرژی حرکت چرخش در یک میدان فضای چرخشی بدور محور خود فعال میشود و بر روی عناصر بی وزن اثر گذار میباشد عناصر بی وزن را از پیرامون بسمت مرکز میدان درحال چرخش سنگین میکند و به عناصر درون میدان بسمت مرکز وزن میدهد وهرقدر سرعت چرخش سریعتر باشد عناصر بسمت مرکز فشرده تر وسنگین تر میشوند فشار انرژی چرخش برابرها از پیرامون بمرکز گردباد باعث میگردد که هرقدر از پیرامون بمرکز گردباد نزدیکتر شویم تراکم ابرها بیشتر شود وابرها بهم فشرده ترشده و بسمت مرکز گردباد سنگینتر شوند چرخش سریعتر در مرکز گردبادهای پرسرعت سبب میشود که نیروی گریزازمرکز برروی ابرهای سنگین شده در مرکز گردباد فعال شود و از مرکز به ابرهای سنگین شده فشار وارد کند تا ابرها را از مرکز به پیرامون خود براند این عمل باعث میشود تا حفره یا چاله ای در مرکز گردباد خالی از ابر ظاهر شود فشار از دو سمت پیرامون و مرکز به ذرات دور حفره سبب میگردد که ذرات ابر دور حفره بسمت زمین سنگین شوند و در حال چرخش بدور حفره بپائین بیایند هرقدر از بالا بپائین حفره نزدیکتر شویم از وسعت  حفره بیشتر کاسته میشود و قطر حفره کوتاهتر میشود ومیدان فعالیت نیروی گریزازمرکز درقسمت پائینی حفره تنگتر میشود و حفره مخروطی شکل در گردباد نمایان میگردد تنها در حفره گردباد است که نیروی گریزازمرکز برروی ابرهای سنگین شده اثر گذار میباشد در ضمن کاهش دما و فشاری که از پیرامون بسمت مرکز برروی ابرها وارد میشود سبب میگردد که ذرات ابر در هم فرو رفته و بزرگتر شده و تبدیل بقطرات شوندو بسمت زمین سنگین شده و بشکل رگبار بزمین سرازیر گردند وتحت تاثیر گردباد باطراف پاشیده شوند.    درفضای کیهانی ابرهای سحابی واجسام و عناصر مانند ابرها بدون وزن هستند وچنانچه در درون یک گردباد کیهانی قرار بگیرند تحت فشار انرژی چرخش از پیرامون بمرکز گردباد رانده میشوند و درمرکز بر روی هم انباشته میگردند و یک جرم کروی را میسازند گردبادهای کیهانی برخلاف گردبادهای زمینی دائمی هستند و عمر بسیار طولانی دارند عمرشان به چندین میلیارد سال میرسد و میتوانند وسعت بسیار زیادی داشته باشند وعناصر و اجسام درونی خود را تحت فشار بمرکز بخوبی حفظ نمایند البته بعلت سرعت چرخش بسیارضعیف و در حد صفر در مرکز این اجرام نیروی گریزازمرکز در مرکز این اجرام فعال نمیباشد و مرکز این اجرام تو پر است مانند ستارگان و سیارات ولی درفضای کیهانی گردبادهائی شکل گیری میکنند که در مرکز خود سرعت چرخش بسیار زیادی دارند و نیروی گریزازمرکز در مرکز این اجرام بسیار فعال میباشد که به سیاهچاله معروف میباشند و مانند گردبادهای زمینی حفره ای در مرکز خود دارند ولی رفتارشان با گردبادهای زمینی متفاوت است زیرا این اجرام سرعت بسیار زیادی بدور خود دارند وعناصر درون سیاهچاله تحت فشار بسیار زیادی قرار میگیرند فشاری که از دو سمت پیرامون و مرکز بدور چاله بر روی ذرات وارد میشود بسیار زیاد است اگر فشار سرعت چرخش بر روی ذرات از قطبین بسمت داخل سیاهچاله وارد شود ذرات بدورحفره چرخیده و بدرون سیاهچاله ریزش میکنند و اگر ذرات از درون سیاهچاله بسمت قطبین تحت فشار سرعت چرخش قرار گیرند ذرات با شدت و سرعت بسیار زیادی از دور حفره سیاهچاله به بیرون پرتاب میشوند ولی اگر فشار از دو سمت مستقیم بدور حفره وارد شود و فشار در حدٌی باشد که اتمهای دور حفره درون هم فرو روند واکنش هسته ای دور حفره فعال میشود و ذرات بشکل نور از دو طرف قطبین پرتوافشانی خواهند کرد و بر اثر فشار و اصطکاکی که دو نیرو برهم وارد میکنند مغناطیس بسیار شدیدی در این گونه اجرام فعال میگردد و از طرفی بعلت سرعت چرخش سریع اتمها بدور یکدیگر و نیروئی که از دو سمت باتمهای اطراف چاله وارد میشود یک سیاهچاله میتواند عملکردی مانند یک دینام را داشته باشد.درحفره سیاهچاله جرم وجود ندارد بهمین سبب باز تاب نور درحفره سیاهچاله قابل رویت نیست  نظریه پرویز عشقه                                     


 
comment نظرات ()
 
 
در چرخش اب ذرات درون اب بمرکز اب میروند
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢۳
 

بایک ازمایش ساده اثبات میگردد که انررژی حرکت چرخش ذرات درون اب رااز پیرامون بمرکز اب میراند. اگر نیروی گریزازمرکز رادراب فعال نکنیم میتوانیم نیروی گسیل بمرکز را درون اب برروی ذرات مشاهده کنیم برای انجام این ازمایش مقدار یک مشت ماسه تمیز رادر یک تشت ریخته و باندازه دو بند انگشت برروی ماسه داخل تشت اب بریزید و با یک تکه چوب اب درون تشت را بچرخانید برای اینکه نیروی گریزازمرکز درون اب فعال نشود ظرف اب را نباید بچرخانیم بلکه اب درون تشت باید چرخانده شود و تشت اب باید ثابت بماند ولی اگر فشار حرکت چرخش ظرف اب را بچرخاند و سرعت چرخش ظرف اهسته تر ازسرعت چرخش اب باشد نیروی گسیل بمرکز همچنان درون اب فعال خواهد بود پس از چرخاندن اب خواهید دید که تمام ذرات ماسه از پیرامون بمرکز اب میروند و درمرکز برروی هم جمع میشوند حال ذرات ماسه رااز مرکز اب باطراف برانید و یک ظرف استوانه ای مانند قوطی اسپری را در مرکز تشت قرار دهید و مجددا اب درون تشت رابچرخانید ذرات ماسه بدور قوطی اسپری رفته و بقوطی می چسبند در حالی که همچنان اب را میچرخانید قوطی اسپری را از وسط تشت بردارید خواهید دید که بلافاصله ذرات ماسه درمرکز اب رفته و در مرکز تشت بر روی هم انباشته میشوند. انرژی حرکت چرخش در درون اب ازسنگینی ذرات میکاهد و ذرات رابسمت مرکز اب سنگین میکند هیچ دلیل دیگری وجود ندارد توضیح دهد که در حرکت چرخش در درون اب چرا ماسه ها ازپیرامون بمرکز اب میروند البته اجسامی که در سطح اب قرار داشته باشند از مرکز بسمت پیرامون میروند و نیروی گریزازمرکز بر رویشان فعال میشود و تنها اجسامی که درون اب قرار داشته باشند نیروی گسیل بمرکز بررویشان فعال میشود درون اب شباهت زیادی به فضای کیهانی دارد و بهمین علت فضانوردان در داخل اب اموزش می بینند و اکثر تمرین های فضانوردان در درون اب انجام میشود اجسام در درون اب سبکتر میشوند وانسان درون اب احساس بی وزنی میکند اگر به سنگی نخ ببندیم و در10 سانتیمتری درون اب سنگ را وزن کنیم در 50 سانتیمتری و 2 متری عمق اب وزن سنگ تغیری نمیکند و براحتی میتوانیم سنگ را از عمق دو متری اب بیرون بکشیم ولی اگر همین عمل را با جامدات انجام بدهیم سنگ هر چقدر بیشترزیر جامد قرار بگیرد سنگینتر میشود  و از دو متر زیر جامد دیگر نمیتوانیم سنگ را براحتی بیرون بکشیم  اب فشار را بطور یکسان در همه جهات منتقل میکند و باشیا درون اب فشاراز یک سمت وارد نمیشود و بهمین علت جسم در هر عمقی که باشد و هر مقدار اب که برروی جسم قرار داشته باشد وزن جسم در درون اب تغیر نمیکند اگر دستمان رازیر مقداری ماسه قراردهیم و یک سنگ را بر روی ذرات ماسه بگذاریم از طریق ذرات ماسه سنگینی سنگ بر روی دستمان حس میشود ولی اگر دستمان راداخل ظرفی از اب بگذاریم و سنگ را بداخل ظرف اب فرو ببریم مولکولهای اب سنگینی وزن سنگ را برخلاف جامدات بر روی دستمان نمی اندازد و مولکولهای اب سنگینی وزن خود رابرروی اشیا درون اب انتقال نمیدهد و بهمین جهت به وزن اجسام دراعماق اب اضافه نمیشود و مهمتر ازهمه درچرخش اب نیروی گریزازمرکز در درون اب خنثی میشود باید در نظر داشت اگر نیروی گریزازمرکز در درون اب فعال باشد امکان حرکت ذرات از پیرامون بمرکز اب وجود نخواهد داشت زیرا نیروی گریزازمرکز اجازه حرکت بمرکز را به هیچ جسمی نمیدهد عاملی که سبب رانده شدن اجسام از مرکز به پیرامون میشود فشار نیروئیست که بر روی عناصر زمین وجود دارد "وزن"این فشار به عناصر در حال چرخش اجازه نمیدهد عناصر در مرکز با پیرامون دریک خط شعاع حرکت چرخشی یکسان داشته باشند و سرعت چرخش فشار وسنگینی رااز مرکزبه پیرامون منتقل میکند و هرقدرجسم از مرکز دورتر شود به پیرامون سنگینتر میشود و فشار سرعت چرخش از مرکزبرروی جسم منجر میشود که سنگینی جسم به پیرامون رانده شود قوانین فیزیک در درون سیارات وخارج از محدوده سیارات با هم متفاوت است اتشگردانی را که ما در سطح زمین بچرخش در می اوریم باقدرت به پیرامون رانده میشود درفضای کیهانی  اتشگردان دراثر چرخش به پیرامون رانده وکشیده نمیشود اگر غیرازاین می بود هیچ ماهواره ای در مدار زمین باقی نمی ماند و بسرعت از زمین دور میشد درگردبادهای کیهانی یا چرخش فضا بدور محور خود برخلاف قوانین فیزیک وانچه که ما در سیاره خودمان مشاهده میکنیم فشار از پیرامون بمرکز میدان در حال چرخش وارد میشود و اجسام از پیرامون بسمت مرکز سنگین میشوند عدم وجود وزن بر روی اجسام درفضای کیهانی سبب میشود که اجسام از پیرامون بسمت مرکز تحت فشارحرکت چرخش فضا قرار گیرند و چون درون تشت اب مولکولهای اب فشار بار خود را بر روی ذرات درون اب نمی اندازند میتوان ماهیت طبیعی انرژی چرخش را همانگونه که در فضای کیهانی رفتار میکند و ذرات رادر مرکز یک میدان در حال چرخش جمع اوری میکند با نتیجه ضعیفتری درون اب مشاهده کرد این ازمایش طرز کار نیروی گسیل بمرکز را بما نشان میدهد در هر صورت وجود نیروئی که ذرات را از پیرامون بمرکز اب میراند نمیتوان نادیده گرفت و انرا انکار کرد چه بسا که وجود همین نیرو سبب پیدایش و پایداری اجرام کروی در درون کهکشانها باشد که بخاطر خودنمائی نیروی گریزازمرکز تاکنون از دید جهانیان پنهان مانده و کمبود این نیرو باعث شده فیزیکدانان نتوانند توضیح بدهند که چه نیروئی مواد سحابی را در یک مکان گرد هم جمع اوری میکند و جرم کروی چگونه ساخته میشود و نتوان یکسان سازی و وحدت بین نیروهای موجود ایجاد نمود وشکافی عمیق مابین جهان ماکروسکپی وجهان میکروسکپی ایجاد گردیده باعتقاد من نیروی مورد ذکر این توانائی را دارد که ابهامات موجود وچندگانگی در فیزیک را برطرف کند و فیزیک را برای عموم اقشار جامعه قابل درک نماید    نظر شما چیست                                                                                                                                                                              نظریه پرویز عشقه


 
comment نظرات ()
 
 
اجرام ماکروسکپی ومیکروسکپی از یک قانون تبعیت میکنند
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱٢
 

اجرام ماکروسکپی ومیکروسکی ازیک قانون تبعیت میکنند                                                                                ایا بعد از گذشت سیصد سال هنوز باید اعتقاد داشته باشیم که نیروئی از درون زمین اجسام را بسوی خود میکشد. زمانی بود که تمام عناصر درون زمین برای بشر ناشناخته بود و این ابهام وجود داشت که ممکن است عنصری درون زمین باشد که چنین نیروئی داشته باشد که اجسام را بسوی خود بکشد ولی درقرن حاضر تمام عناصر درون زمین برای بشر شناسائی شده و به عنصری برنخورده که چنین نیروی عجیبی داشته باشدکه ازفاصله یکصد کیلومتری اجسام را بسوی خود بکشد.بکارگیری نام جاذبه برای نیروی اجرام کروی نامی اغفال کننده میباشد این نام ناخوداگاه ذهن انسان را بانحراف میکشد و انسان را باین فکر میاندازد که نیروئی مانند اهنربا اجسام را بسوی خود جذب میکند و بسوی خود میکشد. جهان در حال گسترش میباشد و اجرام کیهانی با سرعت از یکدیگر فاصله میگیرند و چون نیروی جاذبه برای کنترل حرکت اجرام کیهانی درجهان هستی بکار گرفته شده دانشمندان ناگزیرندکه بگویند جاذبه جهان درحال تضعیف ونابودیست یابدنبال نیرو یاماده دیگری باشند مانند انرژی تاریک که دور شدن اجرام سماوی را از یکدیگر توضیح دهد. همچنین عده ای تصور میکنند که جاذبه خورشید سیارات را درمدار نگهداشته حال انکه اگرکششی از سوی خورشید برروی سیارات اعمال شود اولین تاثیری که برروی سیارات میگذارد مانع از چرخش سیارات بدور خودشان میشود حرکت سیارات بدور خورشید بشکل بیضی در مدار میباشد و گاهی سیارات میلیونها کیلومتر ازخورشید دور و زمانی میلیونها کیلومتر بخورشید نزدیک میشوند ایا جاذبه خورشید ضعیف و قوی میشود یاماده خورشید کم و زیاد میگردد که زمانیکه جاذبه خورشید قویست سیارات باو نزدیک شوند و موقعیکه جاذبه خورشید ضعیف شود از او دور بشوند سیارات درمنظومه شمسی با حرکت فضا حرکت میکنند و با هرسرعت و هر مسیری که فضا حرکت داشته باشد سیارات هم درهرنقطه ای از مدار که قرار داشته باشند با همان سرعت و درهمان مسیر فضا حرکت میکنند. فضای مدار بعلت حرکت انتقالی کشیده شده و بشکل بیضی درامده و سیارات هم همراه باحرکت فضا بشکل بیضی بدور خورشید حرکت دارند و به غیراز ذرات باردار وحرارت و نور خورشید چیز دیگری از خورشید نصیب سیارات و قمرهای منظومه شمسی نمیشود و هر سیاره یاقمر یا جرم یا جسم یا ماهواره میتواند در مدار جای خود را تغیر بدهد بدون انکه در جرمش تغیری حاصل شود تنها سرعت حرکتش تغیر میکند یعنی در مکان جدیدی  که در مدار قرار گرفته با سرعت حرکت فضای ان مکان حرکت میکند علاوه  برسرعت حرکت فضا هرجسمی میتواند با سرعتهای مختلف در مسیرو جهتی که تحت شتاب قرار گرفته درمدار حرکت کند و تازمانیکه وارد محدوده میدان خورشید نشده و با دیوار نامرئی خورشید برخورد نکرده جاذبه خورشید تاثیری برروی حرکت جسم نمی گذارد جسم را بسوی خود نمی کشد بجسم سرعت اضافی نمی دهد.از سرعت جسم نمی کاهد. جلوی حرکت جسم را بسمتی که درحرکت است نمی گیرد .جهان هستی بر طبق یک قانون شکل گرفته و عالم هستی از یک انرژی پیروی میکند خواه دراین عالم اجرام میکروسکپی باشند یا ماکروسکپی هر ذره کوچک میتواند بزرگ شود و هر جرم بزرگی میتواند تبدیل بذره شود تمام اجرام بزرگ از ذرات ریز تشکیل شدند یعنی ذرات کوچک بهم پیوسته اند و یک جرم بزرگ را بوجود اورده اند و اگر ذرات را از جرم بزرگ جدا کنیم  جرم بزرگ خود تبدیل به ذره خواهد شد این عمل در جهان هستی دائم تکرار میشود اجرام کوچک بزرگ و اجرام بزرگ کوچک میشوند.اجرام بزرگ خود از اتمهای گوناگونی بوجود امده اند ذرات اتم بهم پیوسته اند و یک جرم بزرگ را شکل داده اند اتمها حبابهای بسیار کوچکی هستند که با سرعت زیاد درحال چرخش بدور خود میباشند و دیواره ای نامرئی بدور فضای خود میسازند ورود بدرون این میدانها بستگی بسرعت چرخش میدان بدور خود دارد هر چقدر سرعت چرخش میدان بدور خود سریعتر یاشد ورود بدرون اتم مشگلتر میباشد هر جسمی که قصد ورود باین میدان را داشته باشد با مانع نامرئی روبرو میشود ورود بدرون این میدان مانند انستکه با ماشین بخواهیم از یک دیوار سنگی عبور کنیم همان ضربه ای که ازدیوار سنگی بماشین وارد میشود بجسمی که قصد ورود بمرز میدان درحال چرخش را داشته باشد ضربه وارد میکند.وقتی این میدانهای کوچک کنار هم قرار میگیرند اجسام گوناگونی را میتوانند بسازند سختی و نرمی جسم بستگی بسرعت چرخش اتمها بدور خود و طرزقرار گرفتن اتمها کنار هم دارند هسته اتم خود از ذرات ریزتری بوجود امده که این ذرات تحت فشار بمرکز اتم قرار دارند.همان نیروئی که دیواره ای نامرئی بدور اتم ساخته و هسته اتم را درمرکز فضای اتم نگهداری میکند در ابعاد وسیعتری اجرام کروی را شکل میدهد دیواره ای نامرئی بدور فضای جرم کروی می سازد مانند جو (اتمسفر) ستاره گان و سیارات و هر جسمی که بخواهد به میدان این اجرام وارد شود باچنان ضربه محکمی ازطرف دیوار نامرئی میدان روبرو میشود که بجز  تکه تکه و خوردهای جسم چیزی درون میدان باقی نماند و همان نیرو جرم کروی را درمرکز فضای میدان تحت فشار بمرکز نگهداری میکند خاصیت دیگر انرژی چرخش انست که پس از ورود هر جسم بدرون میدان بر روی جسم فشار وارد میکند و جسم را بسوی مرکز میدان درحال چرخش میراند و تا زمانیکه حرکت چرخش در میدان ادامه داشته باشد این فشار همچنان بر روی جسم بسوی مرکزمیدان باقی میماند.جرم کروی و هسته اتم  از همین خاصیت انرژی حرکت چرخش استفاده  کرده و در مرکز فضای میدان تحت فشار این انرژی باقی میمانند هر قدر سرعت چرخش میدان بدور خود سریعتر باشد اجسام درون میدان تحت فشار بیشتری بسوی مرکز قرار میگیرند.انرژی حرکت چرخش میتواند دیواره ای نامرئی از فضا بدور جرم بسازد.از پیرامون بسمت مرکز فشار وارد کند و ماده را بسمت مرکز میدان بفشارد.فشار بار ماده را بر روی ماده زیرین منتقل کند.تا کنون تلاشی جدٌی در مورد شناخت انرژی چرخش انجام نگرفته در صورتیکه نیروهای طبیعت از بطن انرژی حرکت چرخش بیرون می ایند واز ان تغذیه میکنند ونیرو میگیرند خوشبختانه دو نیروی مرتبط با انرژی چرخش شناخته شده هستند نیروی گریزازمرکز و الکترومغناطیس ولی مادر نیروها و نیروی اصلی که از دل انرژی چرخش بیرون میاید تا کنون برای بشر ناشناخته مانده است که امیدوارم با ازمایشهای بسیار ساده در فضا بماهیت این نیرو پی برده شود.                                                       نظریه پرویز عشقه 


 
comment نظرات ()
 
 
نیروی گریزازمرکزمجازی یاخیالی نیست نیروئست واقعی
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
 

                                                                                                                                                                                                                                           نیروی نیروی گریزازمرکزمجازی یاخیالی نیست ازفشاراین نیرو بجای پرس استفاده

میشودازفشاراین نیرو برای ریخته گری وتولید زیورالات وبدلیجات استفاده میشود وبرای غنی کردن وجداسازی فلزات ازوجود این نیرواستفاده میکنند. ولی نظریه کاربردی نیروی گریزازمرکز برروی حرکت اجرام سماوی توهمی بیش نیست زیرا درفضای کیهانی نیروی گریزازمرکزبرروی اجسام درحال چرخش فعال نمیشود تاکنون درمیان میلیاردها اجرام سماوی جرمی دیده نشده که در اثر چرخش بدورمحور خود مواد درونیش رااز پیرامون به بیرون پرتاب نماید بلکه بلعکس هرچقدر سرعت چرخش جرم بدور محورش سریعترباشد مواد درونی جرم به سمت مرکز جرم فشرده تروسنگینتراست  حتی اجرام بسیار کوچکی هستند که سرعتی بسیار زیاد بدورخود دارند بنام ستارگان نوترونی که فشاربسیار زیادی رااز پیرامون به سمت مرکزوارد میکنند که سبب میشود ذرات بشکل گداخته ازدو قطب جرم بخارج دفع شوند واگر سرعت چرخش درمرکز ستاره از حدی تجاوز کند نیروی گریزازمرکزدرهسته مرکزی جرم فعال میشود وهسته مرکزی را خالی میکند وچاله ای در مرکز جرم ظاهر میشود وچنانچه مقدار جرم وسرعت چرخش ستاره ازحد دیگری بیشترتجاوز کند فشاری که ازطریق دو نیرو به هسته بیرونی جرم وارد میشود سبب فعال شدن واکنش هسته ای و ایجاد میدان الکترومغناطیس در هسته بیرونی ستاره میگردد ونوروحرارت با قدرت بسیار زیادی از دور حلقه چاله به بیرون ساطع میشود.درکیهان میدانهائی وجود دارد که فضا با سرعت بسیار زیادی درحال چرخش بدور محور خود میباشد مانند گردباد وامکان دارد که دراین میدانها ماده یا مواد سحابی وجود نداشته باشد واگر دو جرم یا دو ستاره در دام این میدانها گرفتار شوند بسمت مرکز میدان رانده شده وبشدت با هم برخورد میکنند وهر دو ستاره منفجر شده ومتلاشی میشوند وبقایای دو ستاره در میدان پخش شده ومیدان مرئی میشود ونیروی گریزازمرکزبراثرسرعت زیاد درمرکز میدان فعال شده وبقایای ستارگان راازمرکز میدان به پیرامون میراند ومرکز میدان خالی از جرم میشود وچاله ای در مرکز میدان ظاهر میگردد. نیروی گریزازمرکز نیروئی اصیل نیست  نیروئیست واکنشی  نیروی گریزازمرکزفشارانرژی حرکت چرخش زمین راکه بر روی اجسام زمین وارد میشود واجسام را بسوی مرکز زمین میفشارد باشدت بسیار زیادی این فشار را ازروی اجسام پس میزند. انرژی  حرکت چرخش زمین یا انرژی حرکت وضعی زمین جسم را بسمت مرکززمین میفشارد نیروی گریزازمرکز این فشار راباشدت بیشتری ازمرکز خود به پیرامون منتقل میکند. نیروی گریزازمرکز در چرخش اول یا درچرخش فضای کیهانی خارج از اتمسفر اجرام کروی بر روی اجسام فعال نمیشود نیروئیست درون چرخشی یعنی درون اجرام کروی ظاهر میگردد وفشاری که ازپیرامون کره باجسام درون کره بسمت مرکز وارد میشود و به عناصر وزن میدهد نیروی گریزازمرکزاین فشاررا از مرکزخود بپیرامون دفع میکند. مقدارفشارنیروی گریزازمرکزدرهرجرم کروی بستگی دارد بسرعت چرخش ان کره وفشاری که ازانرژی سرعت چرخش بکره وارد میشود. برای مثال نیروی گریزازمرکز با هزار دور درثانیه در سطح یک کره هزارکیلو فشاررا به پیرامون خود وارد میکند ودرسطح کره ای دیگربا هزار دور درثانیه یک کیلو فشاربپیرامون وارد میشود. فشارنیروی گریزازمرکزدرسطح سیاره مشتری بسیار شدیدتراز فشار نیروی گریزازمرکزدرسطح زمین است وهمچنین فشارنیروی گریزازمرکز درسطح ماه بسیارضعیفترازشدت فشار نیروی گریزازمرکز درسطح زمین است ودربعضی ازحفره سیاهچالها شدت فشار نیروی گریزازمرکزبقدری زیاد میباشد که نور راخم کرده وبدورچاله میچرخاند البته سیاهچاله به اجرامی گفته میشودکه ماده دورچاله باسرعت بسیار زیادی همراه باچاله بچرخد و اگر مواد اطراف چاله ساکن باشد وبدورچاله درحال چرخش نباشد ان چاله  یک میدان نیروی گسیل بمرکز میباشد یا یک کره درحال شکل گیری است که ازدور یک چاله خالی به نظر میرسد

نظریه پرویزعشقه

 

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
فشارهموزن جسم سرعت جسم راافزایش میدهد
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
 

فشارهموزن جسم چه درحال سقوط باشد وچه درحال حرکت سرعت جسم راافزایش میدهد

 اگریک ماشین پانصدکیلوئی رادریک جاده صاف ومستقیم قراردهیم ومقدارپانصد کیلوفشارثابت  بوسیله موتوربماشین وارد کنیم بعد از بحرکت درامدن ماشین و پس ازطی    مسا فتی سرعت ماشین رو بجلوبیشتر میشود و فشارثابت ویکنواختی که بوسیله موتوربماشین وارد میشود دائمآ سرعت  ماشین را افزایش میدهد.همچنین اجسام درحال سقوط چون تکیه گاهی ندارند و فشار ثابت  نیروی گسیل بمرکزهمچنان برروی جسم باقی میماند جسم درحال سقوط دائمآ سنگینترمیشود وسرعت جسم درحال سقوط افزایش مییابد بعنوان مثال برروی  جسم یک کیلوئی درحال سقوط یک کیلو فشار ثابت وارد میشود وجسم را بسوی زمین میراند ولی چون مانعی درسر راه جسم نمیباشد وزن جسم درحال سقوط اضافه میشود وبسمت زمین سنگینتر میشود وهرچقدر جسم سنگینترشود سرعتش بیشترافزایش مییابد اگر جسم درحال سقوط تکیه گاهی ندارد دلیل بر بی وزنی جسم نمیشود ممکن است جسم درحال سقوط احساس بی وزنی کند ولی زمانی جسم بی وزن میشودکه از هیچ سمتی فشار بررویش وارد نشود ومعلق درجای خود باقی بماند میگویند اجسام در حال سقوط را نمیتوان وزن کرد درحالیکه این چنین نیست اگروزن اولیه ومقدار سرعت جسم درحال سقوط را بدانیم میتوانیم مقدار سنگینی  ومقدار ضربه ای را که بزمین وارد میکندرا تعین نمائیم

نظریه پرویز عشقه


 
comment نظرات ()
 
 
ازمایش ساده نیروی گسیل بمرکزدرفضا
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
 

ازمایش ساده  نیروی گسیل بمرکزدرفضا

اگر دردرون یک توپ شفاف (که درون توپ دیده شود)مقداریک مشت ماسه بریزیم وتوپ راباهوای فشرده پر نمائیم که موقع چرخاندن توپ فضای درون توپ همراه با توپ بچرخد وتوپ را بایستگاه فضائی برده و توپ را در ایستگاه فضائی بدورمحورخود بچرخانیم ماسه های درون توپ درمرکزفضای توپ متمرکزشده وبهم فشرده میشوند وتا زمانی که توپ در حال چرخش باشد ذرات ماسه در مرکزتوپ باقی خواهند ماند  البته سرعت چرخش توپ نباید از حدی تجاوز کند که نیروی گریزازمرکز درمرکز توپ فعال شود سرعت بیش از اندازه سبب میشود که در مرکز توپ نیروی گریزازمرکز فعال شود و ذرات ماسه از مرکز به سمت پیرامون رانده شوند نیروی گسیل بمرکز بتنهائی در میدانهای وسیع فعال میشود که سرعت چرخش در پیرامون میدان بسیار زیاد و سرعت چرخش در مرکز میدان بسیار ضعیف ودر حد صفر باشد مانند سرعت چرخش در پیرامون ومرکز ستارگان وسیارات درمنظومه شمسی ولی اگر سرعت چرخش در مرکز میدان از حدی بیشتر تجاوز کند مانند ستارگان نوترونی نیروی گریزازمرکز درمرکز میدان فعال میشود وموادهسته درونی را به پیرامون میراند ومرکز جرم توخالی میشود

نظریه پرویز عشقه

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
انحنا در فضا
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
 

 انحنا در فضا  

اجرام کروی فضای اطراف خود را خمیده میکنند این انحنا وخمیدگی بسبب چرخش فضا بدورخود یا بدور جرم کروی بوجود می اید. فشاری که سرعت چرخش ازپیرامون بسمت مرکزمیدان درحال چرخش  بفضا وارد میکند سبب بوجود امدن انحنا وخمیدگی درپیرامون فضای اجرام کروی میشود. هرچقدر سرعت چرخش جرم کروی سریعترباشد انحنا در فضای اطراف جرم کروی  فشرده تراست.جرم کروی درقسمتی میتواند اجسام را درون میدان تحت کنترل نیروی خود داشته باشد که چرخش فضای اطرافش با جرمش هم شعاع باشد قسمتی که حرکت وضعی نامیده میشود یعنی قسمتی ازفضاوجرم کروی  که همزمان دریک خط شعاع حرکت چرخشی دارند واز قسمتی که  فضا تبدیل بمدار وحرکت گردشی فضا بصورت بیضی مبدل میشود کنترل نیروی اجسام درون مدار دراختیار جرم کروی نمیباشد و جرم کروی نیروئی را براجسام درون مدار وارد نمیکند  اشیا درون فضای مدار بصورت ازاد بدورجرم کروی میچرخند وهرجسمی و جرمی  یا ماهواره ای که  درفضای مدار قرار داشته باشد اگر ازسمتی بجسم درون مدارشتابی وارد نشود جسم یاجرم یاماهواره  درهمان مکان خود بدورجرم کروی درگردش خواهد بود

نظریه پرویز عشقه

 


 
comment نظرات ()