بحث جاذبه اجرام کروی

بحث جاذبه اجرام کروی

 
فشارهموزن جسم سرعت جسم راافزایش میدهد
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
 

فشارهموزن جسم چه درحال سقوط باشد وچه درحال حرکت سرعت جسم راافزایش میدهد

 اگریک ماشین پانصدکیلوئی رادریک جاده صاف ومستقیم قراردهیم ومقدارپانصد کیلوفشارثابت  بوسیله موتوربماشین وارد کنیم بعد از بحرکت درامدن ماشین و پس ازطی    مسا فتی سرعت ماشین رو بجلوبیشتر میشود و فشارثابت ویکنواختی که بوسیله موتوربماشین وارد میشود دائمآ سرعت  ماشین را افزایش میدهد.همچنین اجسام درحال سقوط چون تکیه گاهی ندارند و فشار ثابت  نیروی گسیل بمرکزهمچنان برروی جسم باقی میماند جسم درحال سقوط دائمآ سنگینترمیشود وسرعت جسم درحال سقوط افزایش مییابد بعنوان مثال برروی  جسم یک کیلوئی درحال سقوط یک کیلو فشار ثابت وارد میشود وجسم را بسوی زمین میراند ولی چون مانعی درسر راه جسم نمیباشد وزن جسم درحال سقوط اضافه میشود وبسمت زمین سنگینتر میشود وهرچقدر جسم سنگینترشود سرعتش بیشترافزایش مییابد اگر جسم درحال سقوط تکیه گاهی ندارد دلیل بر بی وزنی جسم نمیشود ممکن است جسم درحال سقوط احساس بی وزنی کند ولی زمانی جسم بی وزن میشودکه از هیچ سمتی فشار بررویش وارد نشود ومعلق درجای خود باقی بماند میگویند اجسام در حال سقوط را نمیتوان وزن کرد درحالیکه این چنین نیست اگروزن اولیه ومقدار سرعت جسم درحال سقوط را بدانیم میتوانیم مقدار سنگینی  ومقدار ضربه ای را که بزمین وارد میکندرا تعین نمائیم

نظریه پرویز عشقه


 
comment نظرات ()
 
 
ازمایش ساده نیروی گسیل بمرکزدرفضا
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
 

ازمایش ساده  نیروی گسیل بمرکزدرفضا

اگر دردرون یک توپ شفاف (که درون توپ دیده شود)مقداریک مشت ماسه بریزیم وتوپ راباهوای فشرده پر نمائیم که موقع چرخاندن توپ فضای درون توپ همراه با توپ بچرخد وتوپ را بایستگاه فضائی برده و توپ را در ایستگاه فضائی بدورمحورخود بچرخانیم ماسه های درون توپ درمرکزفضای توپ متمرکزشده وبهم فشرده میشوند وتا زمانی که توپ در حال چرخش باشد ذرات ماسه در مرکزتوپ باقی خواهند ماند  البته سرعت چرخش توپ نباید از حدی تجاوز کند که نیروی گریزازمرکز درمرکز توپ فعال شود سرعت بیش از اندازه سبب میشود که در مرکز توپ نیروی گریزازمرکز فعال شود و ذرات ماسه از مرکز به سمت پیرامون رانده شوند نیروی گسیل بمرکز بتنهائی در میدانهای وسیع فعال میشود که سرعت چرخش در پیرامون میدان بسیار زیاد و سرعت چرخش در مرکز میدان بسیار ضعیف ودر حد صفر باشد مانند سرعت چرخش در پیرامون ومرکز ستارگان وسیارات درمنظومه شمسی ولی اگر سرعت چرخش در مرکز میدان از حدی بیشتر تجاوز کند مانند ستارگان نوترونی نیروی گریزازمرکز درمرکز میدان فعال میشود وموادهسته درونی را به پیرامون میراند ومرکز جرم توخالی میشود

نظریه پرویز عشقه

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
انحنا در فضا
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
 

 انحنا در فضا  

اجرام کروی فضای اطراف خود را خمیده میکنند این انحنا وخمیدگی بسبب چرخش فضا بدورخود یا بدور جرم کروی بوجود می اید. فشاری که سرعت چرخش ازپیرامون بسمت مرکزمیدان درحال چرخش  بفضا وارد میکند سبب بوجود امدن انحنا وخمیدگی درپیرامون فضای اجرام کروی میشود. هرچقدر سرعت چرخش جرم کروی سریعترباشد انحنا در فضای اطراف جرم کروی  فشرده تراست.جرم کروی درقسمتی میتواند اجسام را درون میدان تحت کنترل نیروی خود داشته باشد که چرخش فضای اطرافش با جرمش هم شعاع باشد قسمتی که حرکت وضعی نامیده میشود یعنی قسمتی ازفضاوجرم کروی  که همزمان دریک خط شعاع حرکت چرخشی دارند واز قسمتی که  فضا تبدیل بمدار وحرکت گردشی فضا بصورت بیضی مبدل میشود کنترل نیروی اجسام درون مدار دراختیار جرم کروی نمیباشد و جرم کروی نیروئی را براجسام درون مدار وارد نمیکند  اشیا درون فضای مدار بصورت ازاد بدورجرم کروی میچرخند وهرجسمی و جرمی  یا ماهواره ای که  درفضای مدار قرار داشته باشد اگر ازسمتی بجسم درون مدارشتابی وارد نشود جسم یاجرم یاماهواره  درهمان مکان خود بدورجرم کروی درگردش خواهد بود

نظریه پرویز عشقه

 


 
comment نظرات ()
 
 
مقصر سیب نیوتون بود
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
 

مقصرسیب نیوتون بود

کسانی که تصورمیکنند سیب بسرنیوتون اصابت کرده کاملا دراشتباه هستند.اگرسیب به سرنیوتون خورده بود ضربه ای که بسرش وارد میشد بالای سرش را نگاه میکرد و این تصوردراو ایجاد میشد که نیروئی ازبالاسیب را بسراوکوبیده دران صورت این تصوربه نیوتون دست میداد که نیروئی ازبالا سیب را بسمت زمین میراند زیرا او دروجود خود نیروئی را احساس نکرده بود که از درون  زمین وارد بدنش شود وسیب را از بالای درخت بسمت او بکشد. پس چون سیب جلوی نیوتون برزمین سقوط میکند این تصور به نیوتون دست میدهد که نیروئی  ازدرون زمین سیب رابسمت خود کشیده ونام این نیرو را جاذبه گذارد واین نیرورا جهانی کرد یعنی از خاصیت جاذبه برای حرکت وحفظ  تعادل اجرام سماوی استفاده نمود واعلام کرد نیروئی که سیب را بسمت خود میکشد قمرماه را درمدار زمین نگهمیدارد

نظریه پرویز عشقه


 
comment نظرات ()
 
 
مقدارفشارسطحی (جاذبه)سیارات منظومه شمسی (بوسیله نظریه نیروی گسیل بمرکز)
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
 

مقدارفشارسطحی درسیارات منظومه شمسی

(بوسیله نظریه نیروی گسیل بمرکز)

مقدارفشارسطحی درسیارات منظومه شمسی برمبنای اندازه قطر وحرکت وضعی اعلام شده سیارات محاسبه گردیده و حدودآ وتقریبی میباشد اگرمقدارفشارسطحی زمین راهزارگرم یا یک کیلو درنظر بگیریم مقدارفشارسطحی درعطارد  شش ونیم گرم. زهره  چهارگرم. مریخ  پانصدگرم.مشتری  بیست وهفت کیلووپانصدگرم. زحل  بیست ویک کیلوگرم. اورانوس  هشت کیلوگرم.نپتون  پنج کیلوگرم. وپلوتون  یک کیلووبیست ویک گرم. میباشد.فشارسطحی در خورشید کمی بیشترازچهار برابر فشار سطحی زمین میباشد فشارسطحی زمین 154 برابربیشترازعطارد و256برابربیشتراز زهره میباشد. فشارسطحی زمین تقریبأ دوبرابرفشارسطحی درمریخ میباشد. فشارسطحی ماه 113برابرکمتراز زمین میباشد.یک کیلوگرم درزمین زیر9گرم درماه  وزن دارد  

نظریه پرویز عشقه


 
comment نظرات ()
 
 
انرژی سرعت حرکت وانرژی سرعت چرخش صرف سنگینی جسم میشود
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
 

 انرژی سرعت حرکت وانرژی سرعت چرخش صرف سنگینی جسم میشود

اگریک ساچمه راجلوی خود رها کنید بزمین برخورد میکند ولی اگربساچمه سرعت بدهید ساچمه کیلومترها درفضاحرکت خواهد کردعلت انست که انرژی سرعت  ساچمه را روبجلو سنگین میکند حالااگرازهرسمتی بساچمه سرعت بدهید ساچمه درهمان سمت حرکت خواهد کرد تا زمانی که فشار سرعت حرکت ساچمه ازفشارسرعت چرخش زمین بیشترباشد ساچمه بحرکت خود ادامه خواهد داد ولی وقتی انرژی سرعت چرخش زمین از انرژی سرعت حرکت برروی ساچمه بیشتر شودیا فشارسرعت  چرخش زمین بیشترازفشارسرعت حرکت ساچمه شود فشارسرعت چرخش زمین ساچمه رابسمت زمین  سنگین میکند.انرژی سرعت حرکت جسم  را رو بجلوسنگین میکند و انرژی سرعت چرخش جسم را  بسمت مرکزمیدان درحال چرخش سنگین میکند و گریزازمرکز نیروئیست واکنشی در برابر انرژی حرکت چرخش که تنها در درون اجرام درحال چرخش بدور خود فعال میشود وفشاری راکه از پیرامون بمرکزکره وارد میشوداز مرکز به پیرامون میراند    

نظریه پرویز عشقه

 

 

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
جامدات قدرت کشش همدیگر را ندارند
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
 

جامدات قدرت کشش همدیگررا ندارند

جامدات هیچگونه جاذبه ای نسبت بهم ندارند ونمیتوانند همدیگر راجذب نمایند ولی مایعات واجسام مذاب  بعلت لزج بودن بهم میچسبند ویکپارچه میشوند ومولکولشان درکنارهم قرارمیگیرد.اگردوقطره طلای مذاب درکنارهم قرار بگیرند درهم فرومیروند ویکپارچه میشوند ولی اگرهمین دو قطره طلا پس ازسرد شدن نزدیک هم قراربگیرند یکدیگر راجذب نمیکنند واگرجریان باد ویاحرکت وفشاری برانها وارد نشود سالها میتوانند درکنارهم باقی بمانند بدون انکه همدیگر راجذب کنند ویا بیکدیگر بچسبند و براحتی میتوان هردو را از کنار یکدیگر دورکرد ولی اگریکی ازقطعات سرد شده طلا  برروی دیگری قراربگیرد فشاربارش رابرروی طلای زیرین منتقل میکند.طلای زیرین طلای روئی راجذب نمی کند وانرا بسوی خود نمیکشد بلکه طلای روئی فشاربارش رابرروی طلای زیرین می اندازد وبراحتی ازهم جدامیشوند.چنانچه طلای زیرین طلای روئی راجذب نماید در زمان برداشتن طلای روئی بایدهر دو قطعه از زمین بلند شوند.مانند انکه دو اهنربا برروی هم قراربگیرند وقتی میخواهیم اهنربای روئی رابرداریم اهنربای زیرین هم همراه اهنربای روئی از زمین بلند میشود.این حرکت رامیتوان گفت جذب کردن دراین صورت میتوانیم بگوئیم که دو اهنربا یکدیگرراجذب میکنند.یا اهنربا  اهن راجذب میکند یا اهنربا قدرت کشش ونیروئی را داردکه اجسام همجنس خود راجذب کند.ولی وقتی دوجسم را ازهم جدا کنیم بدون انکه عکس العملی ازخود نشان بدهند دارای هیچگونه نیروی جذب یا جاذبه یا گرانش نمیباشند.وبوسیله نیروئی برروی یکدیگرفشار وارد میکنند

نظریه پرویز عشقه

 


 
comment نظرات ()
 
 
فرق نیروی گسیل بمرکز و گریزازمرکز
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
 

فرق نیروی گسیل بمرکز و گریزازمرکز

نیروی گریزازمرکز و گسیل بمرکز هردونیرو براثرحرکت چرخش فعال میشوند.وازدرون انرژی حرکت چرخش بیرون می ایند وهر دو از انرژی حرکت چرخش تغذیه میکنند ونیرو میگیرند درنیروی گسیل بمرکز فضا ازپیرامون بسمت مرکزتحت فشار قرارمیگیرد و اجسام را بمرکزمیراند ولی نیروی گریزازمرکز فشار وارد شده را ازمرکزبه پیرامون خود دفع میکند. درچرخش اول درفضای کیهانی نیروی گسیل بمرکز برروی اجسام بی وزن از پیرامون بمرکز فشار وارد میکند و درچرخش دوم که چرخشی درون  زمینی و درون کره ای  میباشد فشارچرخش اول را در لایه ایکه  جسم در ان قرار دارد و تحت فشار نیروی  گسیل بمرکز میباشد تعادل جسم را برهم  زده و فشارنیروی گسیل بمرکزرا بر روی جسم منحرف میکند وجسم را  بسمت پیرامون میراند هرقدرسرعت چرخش دوم (گریزازمرکز) سریعتر باشد با فشاربیشتری جسم  به پیرامون رانده میشود.درمورد شناخت نیروی گریزازمرکز تاکنون دقت لازم انجام نگرفته عمل  نیروی گریزازمرکز نشاندهنده انست که نیروئی  اصیل نمیباشد.این نیرو اجسام را بسمتی میراند که فشاربرروی اجسام  بیشترمیشود هرچقدرجسم بیشتر بسمت پیرامون رانده شود فشارسرعت چرخش بررویش بیشترافزایش می یابد وتحت فشاربیشتری قرارمیگیرد. درحالت عادی اجسام بسمتی میروند که فشار بررویشان کمترشود ولی نیروی  گریزازمرکز اجسام را بسمتی میراند که  فشارسرعت چرخش از سمت پیرامون برروی جسم بیشترمیشود رفتار نیروی گریزازمرکز مانند رفتارتوپی میباشد که ازسربالائی بالا میرود یا مانند توپی است که براثرکوبیده شدن بزمین برخلاف نیروی زمین از زمین بالا می اید تا فشاری را که بررویش وارد شده دفع نماید رفتار این نیرو نشان میدهد که نیروئی واکنشی است

نظریه پرویز عشقه


 
comment نظرات ()
 
 
علت حرکت اجسام بمرکزوافزایش سرعت جسم درحال سقوط وهم زمانی دوجسم باهم
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
 

علت حرکت اجسام بمرکزوافزایش سرعت جسم درحال سقوط وهم زمانی دوجسم باهم .

درحرکت وضعی اجرام کروی هرچقدرازمرکزبه پیرامون نزدیکترشویم  سرعت حرکت چرخش در پیرامون کره رو به افزایش میگذارد وبهمین علت فشار سرعت چرخش درپیرامون بیشترازمرکزجرم کروی میباشد.هرجسمی که وارد میدان درحال حرکت چرخش شود به نسبت وزنش تحت فشارانرژىسرعت چرخش قرارمیگیرد و نیروی گسیل بمرکز بتمام ذرات یک جسم فشار وارد میکند به یک جسم یک کیلوئی یک کیلوفشار و به یک جسم صد گرمی صد گرم فشار وارد میکند. تمام اجسام وقتی تحت فشارقرارمیگیرند بسمتی رانده  میشوند که فشار بررویشان کمترشود.کمترین فشاردرمرکزجرم کروی به جسم  وارد میشود و بهمین علت اجسام  بسمت مرکزمیروند و باین علت اجسام درحال سقوط سرعتشان زیاد میشود که اجسام درحال سقوط تکیه گاهی  ندارند  و فشارنیروی گسیل بمرکز هم چنان برروی جسم ثابت باقی میماند وجسم سنگینترمیشود و دائما برسرعت  جسم درحال سقوط افزوده میشود.باین علت دوجسم بزرگ وکوچک هم زمان بمقصد میرسند که نیروی  گسیل بمرکز به ذرات اجسام فشاریکسان وارد میکند جسمی که از یک کیلوذرات شکل گرفته باشد یک کیلوفشار  به ذرات جسم وارد میکند وجسمی که ازصد گرم ذرات ساخته شده باشد صد گرم فشاربه ذرات جسم وارد میشود وهردوجسم به نسبت ذراتی راکه دارند  فشار بررویشان باقی  میماند وقتی به نسبت ذرات هرجسم همان مقدارفشاربررویش وارد شود به جسم  یک کیلوئی یک کیلو  فشاروبه جسم صد گرمی صد گرم فشارثابت وارد شودهردوجسم درحال سقوط هم زمان  بمقصد میرسند.

نظریه پرویز عشقه

 


 
comment نظرات ()
 
 
فرق میان فشارگسیل بمرکز و وزن
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
 

فرق میان فشارگسیل بمرکز و وزن              

مقدارفشارنیروی گسیل بمرکز برروی جسم ساکن  مقدار وزن جسم را تعین میکند. هرجسمی که وارد میدان درحال چرخش شود بتعداد اتمهای جسم بر رویش فشار وارد میشود. بر روی جسم درحال سقوط  و درحال حرکت  وساکن بطوردائم وثابت فشارباقی میماند. فشارثابت سرعت جسم درحال سقوط را دائمأ افزایش میدهد زیرا مانعی برسرراه جسم وجود ندارد وجلوی حرکت جسم را نمیگیرد.جسم ساکن فشاربارخود را بر روی جسم زیرین منتقل میکند. مقدارفشاری که بجسم زیرین  وارد میشود میزان وزن جسم میباشد. برای مثال اگرجسمی داشته باشید که بخواهید مقدار وزن جسم رابدانید جسم را در یک کفه  ترازو  قرار دهید جسم فشاربارخود را بکفه ترازو منتقل میکند مقدارفشاری که جسم  بترازو  وارد کرده  میزان  وزن جسم میباشد

نظریه پرویز عشقه


 
comment نظرات ()
 
 
نیروی گسیل بمرکز بالای یونوسفرفعال نمیشود
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
 

       نیروی گسیل بمرکز بالای یونوسفرفعال نمیشود

چرخش فضای جو ازسطح یونوسفرببالا رو به بیضی شدن میرود ولی حرکت فضا تامقداری بالاتراز یونوسفر همزمانی خود را با زمین حفظ میکند یعنی فضا سعی میکند که با زمین دریک خط شعاع حرکت کند واجسامی که دراین محدوده فضا قرارداشته باشند بسمت زمین تمایل دارند وبه اهستگی بزمین نزدیک میشوند. بالاترازاین محدوده حرکت فضا هم شعاعی خود را با زمین ازدست میدهد ازسرعت حرکت فضا مقدار زیادی کاسته نمیشود ولی هرقدرفاصله فضا با زمین بیشترمیشود فضا باید بسرعت خود اضافه کند تاهم شعاعی را با زمین حفظ نماید درغیراینصورت هرچقدرفاصله زمین با فضا بیشترشود فضا ازخط شعاع دورتر میشود تاجائی که قمرماه برای یکدورگردش بدور زمین 29 روز ازحرکت زمین عقب ترمیماند درفاصله مدار زمین وماه نیروئی درفضا وجود ندارد که ازسمتی به اشیا فشار وارد کند علت عدم وجود نیرو در مدار انست که حرکت فضا  بشکل بیضی میشود درحرکت بیضی نیرو فعال نمیشود و دیگر انکه هم شعاعی درحرکت فضا وجود ندارد وفشار نیروی گسیل بمرکز و گریزازمرکز ازسمتی بجسم وارد نمیشود وجسم میتواند ازادانه دراین فضا حرکت داشته باشد وبه هرسمتی که شتاب داده شده حرکت کند.نیروی گسیل بمرکزدرمیدانهای دوٌار(دایره ای)که حرکت چرخش فضا درپیرامون جرم پیشروترازمرکز جرم باشد یا چرخش پیرامون هم شعاع با مرکز باشد فعال میشود.           

 نظریه پرویز عشقه                 


 
comment نظرات ()
 
 
قوانین نیروی گسیل بمرکز
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
 

 قوانین نیروی گسیل بمرکز 

درمیادین کیهانی فشارانرژی حرکت چرخش برروی اجسا م ازپیرامون بسمت مرکزمیدان درحال چرخش وارد میشود.  حرکت چرخش درفضای کیهانی بدورمحورخود سبب فعال شدن نیروی گسیل بمرکز دردرون میدان چرخشی میشود.انرژی حرکت چرخش فضای اطراف خود را خم میکند. چرخش فضای اطراف جرم کروی بگازهای درون جو وزن میدهد وجرم کروی را درفضای مرکزی میدان نگهداری میکند وفشارسطحی به جرم کروی وارد میکند.ضخامت جرم کروی وسرعت چرخش کره مقدارفشار به هسته راتعین میکند.ذرات ماده ازسطح همان لایه ای که دران قراردارند تحت فشارنیرو قرارمیگیرند.نیروی گسیل بمرکز به ذرات ماده وزن داده وفشار بار ذرات را برروی ذرات زیرین انتقال میدهد.  باافزایش سرعت فشاربه ذرات افزایش می یابد.هرقدرازسطح کره بمرکزنزدیکترشویم ازمقدارسرعت چرخش وفشارنیروی گسیل بمرکز بیشتر کاسته میشود ولی بسبب  انتقال فشاربارذرات برروی ذرات زیرین فشاربرجرم دردرون کره روبه افزایش میگذارد.  مقدارفشار نیروی گسیل بمرکز برروی جسم ساکن وزن جسم راتعین میکند.اگر وزن جسم ساکن ومقدارسرعت سقوط انرا بدانیم میتوانیم مقدار وزن جسم در حال سقوط را تعین کنیم . فشارنیروهم چنان برروی جسم درحال سقوط باقی میماند که سبب افزایش سرعت جسم درحال سقوط میشود.  نیروی گسیل بمرکز به نسبت ذرات هرجسم بران  جسم فشار وارد میکند که باعث میشود جسم بزرگ وکوچک درحال سقوط همزمان بمقصد برسند. فشار انرژی سرعت چرخش ازسمت پیرامون میدان به جسم سبب رانده شدن جسم بمرکز میشود. مرکزگرائی اجسام باین سبب میباشد که درمرکزکمترین فشاربه جسم وارد میشود.علت بی وزنی اجسام درفضا ی کیهانی ومدارباین خاطر میباشد که درحرکت گردشی بشکل بیضی نیروفعال نمیشود.  سیارات منظومه شمسی دردرون فضای درحال حرکت قراردارند وبه هرسمت وبا هرسرعتی که فضا حرکت داشته باشد سیارات به همان سمت وبا همان سرعت حرکت میکنند.اجسامی مانند ماهوارها میتوانند درفضای بیضی یامداربصورت دوٌار وباسرعتهای مختلف حرکت کنند. براثر نزدیک شدن دوجرم کروی بهم فضای بین دوجرم کروی فشرده میشود وبا تاخیر فشار فضا برسطح دوکره اثرمیگذارد.انفجارستارگان بعلت فشاربسیارزیاد  نیروی گسیل بمرکز به ستاره میباشد که اجازه خروج گازهای درون ستاره را بخارج نمیدهد که منجربه انفجار ستاره میشود وچنانچه سرعت چرخش درهسته مرکزی ستاره زیاد شود نیروی گریزازمرکزدرهسته فعال شده وبستاره ازدرون فشار وارد میکند. افزایش سرعت چرخش درستاره سبب انقباض وجمع شدن ستاره میشود. کاسته شدن ازسرعت چرخش ستاره باعث انبساط  وباز شدن ستاره میشود. میدان نیروی گسیل بمرکزمیتواند درفضای بدون جرم فعال شود.چنانچه نیروی گریزازمرکز درهسته اجرام فعال شود این نیرو مواد درون هسته را به پیرامون رانده وچاله ای خالی درمرکز جرم ظاهرمیکند.نیروی گریزازمرکز دریک میدان گرانشی فعال میشود و نیروئیست واکنشی دربرابر نیروی گسیل بمرکز. نیروی گریزازمرکزبر روی اجسام دارای وزن اثر میگذارد. نیروی گسیل بمرکز بر روی عناصر بی وزن اثر میگذارد.عناصر سنگین درمایعات وگازها ومواد مذاب عناصر سبکترراازمیان خود با فشاردرارتفاع دفع میکنند عناصر با تناسب وزنشان در لایه ها قرار میگیرند       

نظریه پرویز عشقه 


 
comment نظرات ()
 
 
جهانی شدن نیروی گریزازمرکز اشتباه بود
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
 

   جهانی شدن نیروی گریزازمرکز اشتباه بود

متاسفانه بزرگترین اشتباه بشر بکارگیری قوانین نیروها برای اجرام سماوی می باشد.کسانی دیده اند که درچرخش هرجسمی  نیروی گریزازمرکز برروی جسم ظاهرمیگردد این نیرو رابرای ستاره گان وسیارات واجرام سماوی هم تجویزکرده اند درصورتیکه این نیرو نیروئیست درون مرزی که فقط برروی اجسام درون کره ظاهرمیگردد ونیروئیست واکنشی {مانندانست که چون ما اسمان سیاره خودمان رابخاطرگازهای جو(اتمسفر) ابی می بینیم برای اسمان کهکشانها وکائنات رنگ ابی راتجویزنمائیم یاهلیکوپتر وسیله ای بسیارمناسب برای مسافرت است عده ای تصمیم بگیرنداین وسیله رابرای رفت وامد درون کهکشانها برنامه ریزی کنند این وسیله خارج ازمرز زمین اهن پاره ای بیمصرف وغیرقابل حرکت است این یک وسیله درون مرزی است که درسیاره زمین قابل استفاده میباشد ودرفضا قوانین نیروها وحرکت تغیرمیکند} پس ازاینکه نیروی گریزازمرکز رابرای تعادل اجرام کروی تجویزنمودند عده ای گفتند پس چرا اشیا و اجسام سطح کرات باطراف پراکنده نمیشود.برای این موضوع راه حلی پیدا کرده کسانی گفتند نیروی جاذبه جلوی پرتاب اشیا را میگیرد و عده دیگری گفتند بزرگی کره مانع ازپرتاب اشیا باطراف میشود و این شد باور مردم و بیش ازسیصد سال این باور در بین مردم رایج میباشد این باور فیزیکدانها راهم گیج کرده چون رفتار اجرام کروی خارج از منظومه شمسی باقانون نیروی گریزازمرکز و جاذبه همخوانی ندارد.اجرامی هستند که مرکزشان خالی میباشد و جرمی درمرکزشان وجود ندارد که جاذبه کره را تامین کند و اجرام دیگری هستند که بسیارکوچکند و باسرعت چرخش بسیار زیاد علاوه براینکه موادشان را به پیرامون پرتاب نمیکنند بلکه فشاربسیار زیادی بسمت مرکزدر درونشان وجود دارد. کهکشانهائی هستند که اجرامشان ازقوانینی که برای تعادل و حرکت اجرام منظومه شمسی درنظر گرفته شده پیروی نمیکنند دراین کهکشانها حفظ فاصله و جذب جاذبه و دفع گریزازمرکز دربین اجرام رعایت نمیشود اجرام قویتر اجرام ضعیف رامیبلعند. با وجود انکه درعلم نجوم دستگاها وتلسکوپهای بسیار پیشرفته ای دردسترس میباشد ومیلیارها دلار دراین مدت هزینه شده تا نیروئی یا قانونی را پیدا نمایند تا نیروها را یکپارچه کنند و بهمین خاطرتئوریهای گوناگونی دراین مدت بوجود امده ولی تااین اشتباهی که وارد قانون فیزیک شده برطرف نشود دانشمندان فیزیک همچنان بنتیجه ای نخواهند رسید. نیروی گریزازمرکز نیروئیست برخلاف قانون فیزیک این نیرو اجسام رابسوئی میراندکه فشاربرروی جسم بیشترمیشود درصورتیکه اجسام باید بسمتی بروندکه فشاربررویشان کمتر شود. ودر مرکزچرخش کمترین فشاربجسم وارد میشود. پس نیروی گریزازمرکز نیروئیست واکنشی دربرابر نیروئیکه اجسام را بمرکز میراند       

نظریه پرویز عشقه


 
comment نظرات ()
 
 
نیروئی که اجسام راسنگین میکند
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
 

     نیروئی که اجسام راسنگین میکند

نیروی گسیل بمرکزبرروی هرجسمی که درمیدان درحال چرخش(چرخش دایروی درفضای کیهانی)  قرارداشته باشد بتک تک ذرات جسم  فشار وارد میکند و وزن میدهد.نیروی گسیل بمرکز جسم رابسمت مرکزمیدان سنگین میکند.اگرحرکت چرخش ازروی جسم برداشته شود فشار و سنگینی از روی جسم برداشته میشود و جسم بدون  وزن میشود تمام اجسامی را که در اطراف خود می بینیم که دارای وزن هستند درحال چرخش باسرعت نسبتا زیادی بدورزمین می باشند ولی ما این چرخش را احساس نمی کنیم انرژی سرعت چرخش تبدیل به نیروئی میشود که اجسام را درسطح زمین بسمت مرکززمین سنگین کرده وبزمین میفشارد واگر زمین ازچرخش باز بایستد همه اجسام بدون وزن خواهند شداین نیرو برخلاف نیروئیست که موتورسوار را بدیوار میفشارد. نیروی گریزازمرکز ازفضای خارج برروی موتور و موتورسوار وارد نمیشود بلکه درهمان حالی که موتورسوار بدور دیوار میچرخد این نیرو بررویش ظاهرمیشود وموتوررا بدیوار سنگین میکند وهرقدر سرعت چرخش موتور سریعتر باشد موتور با شدت بیشتری بدیوارفشرده میشود وچنانچه بایستد نیرو ازرویش برداشته میشود ودیگرنیروئی موتور و موتورسواررا بدیوار نمی فشارد. نیروی گریزازمرکز نیروی عکس العمل دربرابر نیروئیست که از درون انرژی حرکت چرخش بیرون می اید

نظریه پرویز عشقه


 
comment نظرات ()
 
 
اثرخلٌع برنیروها
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
 

اثرخلٌع برنیروها   

درون فضائی را که فاقد هرگونه گازی باشد خلًٌع مینامیم ولی نمی توانیم درخلٌع فشار نیروی گسیل بمرکز و گریزازمرکز راخنثی نمائیم فشارنیرو درخلٌع وجود دارد وهر جسمی را که در فضای خلٌع قراردهیم بسمت زمین کشیده میشود و درکف یاته ظرف مینشیند که نشاندهنده انست که گازها وماده دربوجود امدن نیروی گسیل بمرکز وگریزازمرکزدخالتی ندارند ودرخلٌع میتواند فشارنیروها وجود داشته باشد اگرجسمی را دریک میدان خلٌع بچرخش دراوریم جسم به پیرامون رانده میشود نیروی گسیل بمرکز و گریزازمرکز دونیروئی هستند که براثرچرخش فعال میشوند وماده درفعال  شدن این دونیرو دخالتی ندارد ولی برروی ماده اثرگذارمیباشند.دریک میدان چرخشی نیروی گریزازمرکز وجود دارد چه ماده دراین میدان موجود باشد یا نباشد اگرماده ای دراین میدان نباشد ما اثرنیروی گریزازمرکز رانمیتوانیم ببینیم ولی اگرماده ای در میدان وجود داشته باشد ما  فشارنیروی گریزازمرکزرا برروی ماده خواهیم دید.وهمچنین اگردراطراف چرخش فضای کیهانی مواد سحابی یا ماده ای وجود نداشته  باشد در درون چرخش فضا بدورخود نیروی گسیل بمرکز    وجود دارد ولی ما این نیرو را بشکل  فضائی خمیده و میدانی تاریک خواهیم  دید   

نظریه پرویز عشقه


 
comment نظرات ()
 
 
حرکت یک امرطبیعی وجبری میباشد
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
 

    حرکت یک امرطبیعی وجبری میباشد

 

حرکت یک امرطبیعی وجبری میباشداگرجرمی درفضا دیده شودکه ساکن وبدون تحرک باشد  جای تعجب دارد.اینکه چراهرستاره یاسیاره یاقمرحرکتهای گوناگونی دارند بدورخودمیچرخند وبدورکره ای دیگرحرکت دارند وهمه باهم دریک مجتمح دریک مسیری حرکت میکنند یک امر طبیعی است که هرقسمتی ازفضا باسرعتی بسوئی درحرکت باشد وهرجرمی که دراین فضا درحال حرکت است باهمان سرعت فضا وهمان مسیری راکه فضا طی میکند حرکت داشته باشد.برای مثال سیاره زمین یک محدوده چرخشی مخصوص بخود داردکه هرجرمی دراین محدوده ومدارقرارگیرد باهمان سرعتی که مداردرحال چرخش میباشد حرکت میکند.این محدوده چرخشی درون محدوده چرخشی دیگری قرارداردکه همراه باهشت سیاره  دیگروقمرهای خود بدورخورشیدحرکت دارند واین منظومه خود درگردشی دیگربدورکهکشان راه شیری درحرکت است و تا زمانی که مانعی یا برخوردی مابین اجرام کروی نباشد درمسیری که قراردارند حرکت میکنند البته این مسیرها درطی میلیارها سال صاف وهموار شده دراوایل مسیرناهنواربوده وبرخوردهای شدیدی بین اجرام اتفاق می افتاده هرجرم کروی درطی میلیونها سال مسیرخودرا صاف وبدون مانع ساخته صدها جرم کروی باهم برخورد کرده اند گاه باهم یکی شده اند و گاهی جرم کروی درمسیردیگری رانده شده است ما درانزمان نبوده ایم که هرج ومرج و بی نظمی  ستارگان وسیارات واجرام کوچک وبزرگ را ببینیم یعنی دردوران هرج ومرج ستارگان و سیارات هیچ موجود زنده ای اجازه زنده بودن درهیچ سیاره یاقمری را نمی یافت واگر این نظم برقرار نمی شدوهرج ومرج اجرام ادامه می یافت سیاره زمین اجازه تکامل راپیدا نمیکرد. هنوزهم پس ازمیلیارها سال ستارگان وسیارک هائی هستندکه رفتارمنظمی ندارند.منظومه ما یکی ازمنظومه های  منظم وتکامل یافته می باشد وبهمین علت دراین منظومه سیاره ای توانسته تکامل پیداکند. خارج ازمنظومه خودمان بی نظمی بسیاردربین ستارگان وجود دارد.درمیان کهکشانها ستاره گانی پیدا میشوند که بابیرحمی ستاره یاسیاره دیگری رامیبلعند یا دوستاره با شدت باهم برخوردمیکنند و یکدیگررا نابود میسازند.اگریک نظم تقریبی می بینیم بخاطرفاصله بسیار زیاد مابین اجرام سماوی وعمربسیارکوتاه مامیباشد که اجازه دیدن اتفاقات بیشتررا بما نمیدهد اگرعمرخودمان رابا یک ستاره مقایسه کنیم ما درطول عمرمان نیم ثانیه اززندگی ستاره را میتوانیم  ببینیم هشتاد سال عمریک انسان  برای یک ستاره نیم ثانیه می باشد       

اگرازبزرگی و کوچکی اجسام واجرام چشم پوشی نمائیم ویک بادکنک رامقداری ازگازهلیوم  پرنمائیم ودرحیاط خانه رها کنیم تا درفضای حیاط معلق باشد بعد ازبیست وچهارساعت بازگردیم  خواهیم دیدکه بادکنک درجای خود باقیست باتوجه باینکه همراه باچرخش زمین چهل هزارکیلومتربدورزمین چرخیده وصدها هزارکیلومتربدورخورشید حرکت داشته وهمراه با زمین وخورشید بدور کهکشان راه شیری حرکت نموده بدون انکه مکان خود را تغیرداده باشدهرجرمی چه بزرگ باشد وچه کوچک درمسیرحرکت فضا قراربگیرد بان سمتی که  فضا درحرکت است حرکت خواهد نمود.جرم بدنبال راه نزدیک ودورنمیگردد باسرعتی که فضا حرکت دارد حرکت میکند ومسیری را می پیماید که فضا دران مسیردرحرکت است. ماهوارها وقمرها وسیارات دردرون فضا ودرمسیرحرکت فضا وباسرعت فضا حرکت میکنند مگرانکه به انهاشتاب واردشود

نظریه پرویز عشقه


 
comment نظرات ()
 
 
نیروی گریزازمرکزچگونه نیروئیست
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
 

        نیروی گریزازمرکزچگونه نیروئیست

اساسأ نیروی گریزازمرکز نیروئیست واکنشی این نیرو درمقابل نیروئی که ازسطح جو بزمین گسیل میشود عکس العمل نشان میدهد و نیروی وارده از سطح جو را ازمرکزبه پیرامون خود دفع مینماید. نیروی گریزازمرکز برروی اجسامی که  دارای  وزن هستند و یا تحت فشارنیروی گسیل بمرکزقرار دارند اثرگذار میباشد وهمینطور درفضای کیهانی نیروی گریزازمرکز برروی جسم درحال چرخش اثر نمیگذارد مگرانکه در پیرامون جسم درحال چرخش فشار نیروی گسیل بمرکز وجود داشته باشد در واقع  نیروی گریزازمرکز در درون میدان نیروی گسیل بمرکزفعال میگردد.مانند درون  اجرام کروی. وامکان فعال شدن نیروی گریزازمرکز درهسته مرکزی بعضی ازاجرام نیز وجود دارد مانند حفره سیاهچاله (جوزف الن) فضانورد امریکائی که درسال 1984با شاتل بفضا رفت درباره شرایط فضا میگوید اگرفنجانی حاوی نوشیدنی را روی میز بگذاریم فنجان دور نوشابه بگردش درخواهد امد دراین حالت در اثرحرکت دوٌرانی مایع  قهوه در درون فنجان کم کم غلیظ خواهد شد و سرانجام بشکل گلوله ای از داخل فنجان خارج شده وبعد از اصابت  بدیوار چند تکه خواهد شد...اگرما درروی زمین خودمان فنجان نوشابه ای را بچرخش دراوریم نوشابه ازلبه فنجان سر ریزخواهد شد که علامت انست که در درون نوشابه نیروی گریزازمرکز فعال شده  ولی وقتی در فضای کیهانی نوشابه بصورت گلوله در فنجان شکل میگیرد نشانگر انست که ازپیرامون  بسمت مرکز مایع فشار وارد میشود که مایع بشکل گلوله درامده و ازفنجان خارج میشود                                                                                                                              نظریه پرویز عشقه 


 
comment نظرات ()
 
 
انرژی حرکت چرخش نیروئیست که اجرام کروی را می سازد
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
 

   انرژی حرکت پرخش  نیروئیست که اجرام کروی را می سازد                

مواد سحابی یا ذرات گرد وغبار وخرده سنگها و گازها خود فاقد نیرویی می باشند که ازفواصل فضای بیکران همدیگرراجذب کرده ودریک مکان گردهم جمح شوند وبیکدیگرفشار وارد  سازند تا بهم پیوسته ویکپارچه شوند و شکل کروی رابخود بگیرند.انرژی حرکت چرخش دردرون میدانی از فضای درحال چرخش بدورمحورخود و درطی مسیرحرکت انتقالی بدور ستاره یا بدورکهکشان مواد سحابی را ازاطراف پیرامون خود جمع اوری میکند ودرمرکزمیدان خود  تحت فشاربرروی هم انباشته میسازد تا درطی میلیونها سال جرم کروی مراحل تکاملی راطی نماید                                                                                                  

  نظریه پرویز عشقه


 
comment نظرات ()
 
 
نیروی جاذبه زمین از انرژی حرکت چرخش خودش تامین میشود
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
 

                                   

نیروی جاذبه هرجرم از انرژی حرکت چرخش خودش تامین میشود

تمام موجودات زمین تحت فشارنیروئی قراردارند که این نیرو از پیرامون جو بزمین گسیل میشود این نیرو چیزی نیست بجز انرژی حرکت چرخش زمین. انررژی حرکت چرخش صرف سنگین شدن اجسام بسمت مرکز میدان درحال چرخش میشود. درفضای کیهانی این نیرو در درون میدانی از فضای درحال چرخش بدورمحورخود فعال شده واجسام را از انحنای لایه های درونی میدان تحت فشار قرارداده وبسمت مرکزمیدان میراند.این نیرونیروئی است برخلاف جهت نیروی گریزازمرکز که میتوان نام این نیرو را نیروی گسیل بمرکزنهاد.این نیرو دردرون حرکت وضعی اجرام کروی فعال میباشد. فعالیت این نیرو درلایه های جوزمین ازسطحی اغازمیگردد که یونها تحت تاثیراین نیرو تغیرشکل میدهند ودراین طبقه ازاتمسفردارای بارالکتریکی میشوند.ازسطح لایه های زیرین یونوسفرکه چرخش فضای جو دراین طبقات از حالت بیضی خارج شده ومدَورمیشود وحرکت چرخش فضای جو وزمین دریک خط شعاع قرارمیگیرد نیرو درفضای این لایه ها فعال شده وبزمین گسیل میگردد که فشارنیروی گسیل بمرکز بسطح زمین وعناصران سبب ماندگاری اجسام برروی سطح زمین میشود.نیروئی که ازچرخش فضای جو حاصل میگردد نگاهدارنده جرم کروی در مرکز فضای میدان وتامین کننده وزن گازهای جو وفشارسطحی به جرم کره میباشد ضخامت جرم کروی وسرعت چرخش جرم بدور خود مقدارفشاربه هسته راتعین میکند.نیروی گسیل بمرکز بذرات ماده دردرون میدان وزن داده و فشاربار ذرات رابرروی ذرات زیرین انتقال میدهد.ذرات ماده ازسطح لایه ای که دران قراردارند تحت فشارنیرو بسمت مرکزمیدان قرارگرفته ودارای وزن میشوند. مقدارفشاربه ذرات را (مقداروزن را)سرعت چرخش لایه ها تعین میکند.هرقدرازسطح کره بمرکز نزدیکترشویم ازمقدارسرعت چرخش وفشارنیروی گسیل بمرکز بیشترکاسته میشود ولی بسبب انتقال فشاربار ذرات ماده برروی ذرات زیرین فشاربرجرم دردرون کره روبافزایش میگذارد.باافزایش سرعت چرخش فشارنیروی گسیل بمرکزبرروی ذرات افزایش می یابد واجسام درون میدان سنگینتر میشوند.درارتفاع فشارنیروی گسیل بمرکزبرروی ذرات روبافزایش میگذارد.گازها در ارتفاع متناسب با تعادل وزنشان درطبقات لایه های جو قرارمیگیرند گازهای سنگین درلایه های پائینی جو وگازهای سبک درلایه های بالائی جوقراردارند وچنانچه فشارنیروی گسیل بمرکز برروی گازی کافی نباشد ان گازازاتمسفر خارج شده ویونیزه میشود         

نظریه پرویز عشقه


 
comment نظرات ()
 
 
مقدمه - نیروی جاذبه باجسام روی زمین چگونه وزن میدهد؟
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
 

مطالب این وبلاک نظریات اینجانب میباشد برای درک بهتری

ازعملکردنیروها                                                                        پرویزعشقه                                                                                                                                                                                                        

   بیش ازسیصد سا ل ازپیدایش نیروی جاذبه میگذرد پرسشهایی درمورد ماهیت جاذبه مطرح شده است که تاکنون باین پرسشها پاسخ داده نشده وشایدهم تاکنون چنین سوالاتی درباره نیروی جاذبه مطرح نشده واگرمطرح شده بامعادلات ریاضی پاسخ داده شده که برای عموم قابل درک وقانع کننده نمیباشدهرچند ممکن است این سوالات پیش پا افتاده وکم اهمیت جلوه کند ولی اکنون زمان آن فرا رسیده که پاسخی باین سوالات داده شود پاسخ سوالات باید ساده وبدون استفاده ازریاضیات ومعادلات ریا ضی بشکلی عنوان شود که هرفردعادی قادربدرک وفهم آن باشد.فیزیک خود یک علم است وباید این علم را تعریف کرد نه اینکه با ریاضی فیزیک را بسازیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1-      نیروی جاذبه باجسام  روی زمین چگونه وزن میدهد؟

 اگرشخصیسواربرحیوان چهارپایی باشدایا نیروی جاذبه باید ازدرون کالبد حیوان عبورکند تا شخص سواربرحیوان دارای وزن بشود؟                                                                                                                         

2-ایا جاذبه زمین درارتفاع قویترمیشود؟                                                                                            

بخاراب وگازها بمحض ازاد شدن ازجاذبه زمین گریخته ودرارتفاع بالامیروند وهرمقدارازسطح زمین

دورترشوند نیروی جاذبه زمین بررویشان ضعیفترمیشود و ازادانه تر و راحت تر میتوانند ازجوزمین خارج

شوند چه نیرویی گازها را درطبقات مختلف جو نگهداری  وازخروج گازها بخارج ازجوجلوگیری   میکند      

3-ایا جاذبه خورشید کم و زیاد یا ضعیف و قوی میشود؟

سیارات درمدارمنظومه شمسی بصورت بیضی بدورخورشید میچرخند و گاهی ازخورشید دور وگاهی بان نزدیک میشوند ایا جاذبه خورشید کم وزیاد یا ضعیف و قوی میشود که سیارات چنین حرکتی را درمدارازخود نشان میدهند

4-ایا خورشید جاذبه خود را برای هرسیاره ای تنظیم میکند؟

اگرخورشید نیرویی را برای نگهداری عطارد درمدارمصرف نما ید سیاره پلوتون میلیاردها کیلومتر دورتر

ازعطارد میباشد نیروی جاذبه خورشید اثری برروی  پلوتون نخواهد داشت واگرجاذبه قویتری برای                      

نگهداری پلوتون درمداراستفاده کند عطارد  و زهره  و زمین  بدرون خورشید خواهند افتاد

(برای نگاهداری پلوتون درمداربیش ازیکصد برابرجاذبه مداری عطارد نیرولازم است)                            

5-ایا تاثیرجاذبه خورشید برروی سیارات مانع از حرکت چرخش سیارات بدورمحورخود نخواهد شد؟

اگر جاذبه خورشید شباهتی بجاذبه زمین داشته باشد وخورشید در مدارسیارات را تحت نیروی گرانش خود قراردهد

جاذبه خورشید سیارات را ازچرخش بدورمحورخود بازخواهد داشت همانگونه که درسطح زمین جاذبه   از         

چرخش هرجسم بمدت طولانی وبطورمداوم جلوگیری میکند   

6-ایا جاذبه ازدرون اجرام عبورمیکند؟

اگرسیاره ای مقابل خورشید قراربگیرد جاذبه خورشید میتواند از درون ان سیاره عبورکرده تا بسیاره بعدی جاذبه خود را برساند اگرجواب مثبت باشد سیاره اخری ازطریق دو نیروی جاذبه یکی ازطریق جاذبه خورشید ودیگری ازطریق جاذبه سیاره وسطی تحت کشش بسمت دو سیاره قرارمیگیرد.چرا سیاره اخری تعادلش بهم نمیخورد وازمسیرخود منحرف نمیشود؟

7-ایاجاذبه زمین قمرماه را در مدارنگاهداشته؟                              

جاذبه زمین سیب را بسمت خود میکشد اگرهمین نیرو برای قمرماه استفاده شود میبایست ماه بدرون زمین کشیده شود.ایا میان نیرویی که اجسام را برروی سطح زمین نگاهداشته با نیرویی که سیارات واقماررا درمدار میچرخاند تفاوت وجود ندارد؟

8-ایاجاذبه ماه چنین قدرتی دارد که اب اقیانوسهای زمین را بالا بکشد؟

گفته میشود که جاذبه ماه اب اقیانوسها را بالا میکشد اگرچنین باشد ابرهایی که برروی اقیانوسها هستند           

هم ازاب اقیانوس سبکترهستندهم ازجاذبه زمین دورترند وهم بماه نزدیکترند چراجاذبه ماه ابرهای روی

اقیانوس را بسمت خود بالا نمیکشد واب اقیانوس رابالامیکشد؟

9-ایا جاذبه ستارگان با سوخت کارمیکند؟

ایا جاذبه ستارگان باسوخت کارمیکند که گفته میشود زمانی که سوخت ستاره بپایان برسد جاذبه ستاره

ازمیان میرود وستاره تبدیل بغول شده ومواد درون خود را رها می سازدپس سیاراتی که سوختی ندارند وخاکی وگازی هستند چگونه دارای جاذبه میباشند                                                                                      

10 –ایا اجرامی کهبدورخود چرخش ندارند نیروی جاذبه دارند؟

اجرام سماوی وستارگان دنباله دارکه چرخشی بدورخود ندارند ایا میتوانند جاذبه داشته باشند قاعدتا باید جاذبه باقدرت بیشتری دراین اجرام وجود داشته باشد چون این اجرام درون خود نیروی گریزازمرکز ندارند که برای جاذبه ایجادمزاحمت کند تا جاذبه مجبورشود مقداری ازنیروی خود را صرف مبارزه ودرگیری با این نیرو نماید

(اگراین اجرام در درون خود جاذبه داشتند موقع حرکت مواد درون خود را بخارج دفع نمیکردند)                  

11-ایا جاذبه زمین دارای حس میباشد؟

هرجسمی که وارد جو زمین شود. زمین بلافاصله  بنسبت  وزن  وحجم جسم برایش نیرومیفرستد                        

زمین چگونه ازفاصله یکصد کیلومتری از ورود جسم  بجو مطلع میشود ایا دیده بان  دارد حس گردارد نیروی جاذبه اماده جلوی درب ورودی جو دارد چنانچه جسمی ببزرگی یک کوه وارد جو شود بمقدار نیازجسم نیرویش تامین میشود این نیرو با نیروی مغناطیس یا اهنربا  فرق  دارد مغناطیس نیروی محدودی دارد اگرفلزبزرگتر یا سنگین تر ازنیروی مغناطیس باشد  مغناطیس نیروی خود را با وزن جسم تنظیم نمیکند ولی برای نیروی جاذبه محدودیتی نمیتوان قائل شد جاذبه چگونه نیروی خود را  با وزن  جسم تنظیم میکند وان مقدارنیرویی را که جسم لازم دارد تا بسطح زمین برسد برایش فراهم میسازد                     

                                  پرویز عشقه


 
comment نظرات ()