بحث جاذبه اجرام کروی

بحث جاذبه اجرام کروی

 
حفره گردباد
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ٦:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۸
 

اگرکنجکاو هستید که بدانیدعلت وجود حفره در مرکزگردباد چیست و چرا هرقدر ازپیرامون بمرکزگردباد نزدیکترمیشویم ابرها متراکمتر وفشرده ترمیشونداین مقاله را بخوانیید                                                                               چرادرچرخش گردباد نیروی گریزازمرکز ابرها را به پیرامون نمیراند بلکه بلعکس ابرها بسمت مرکز گردباد هجوم میبرند وبه چه علت حفره ای خالی ازابر درمرکز گردباد پدیدار میشود این سوالاتیست که بذهن خیلی از افراد خطور میکند ولی پاسخی برایش پیدا نمیکنند پاسخ انست که نیروی گریزازمرکز بر روی اجسام وعناصر بی وزن بی اثر و خنثی میباشد در ان قسمت از جو (اتمسفر) که ابرها درکنار هم جمع میشوند ابرها کاملآ بدون وزن هستند و بهمین سبب در چرخش گردباد نیروی گریزازمرکز برروی ابرها بی اثر است و گردباد ابرها را به پیرامون نمیراند ولی اگر جسمی وزن دار وارد گردباد شود گردباد باشدت جسم وزن دار رابه پیرامون میراند.انرژی حرکت چرخش در گردباد سبب میشودکه فشار بر ابرها از پیرامون بمرکز گردباد وارد شود انرژی حرکت چرخش در یک میدان فضای چرخشی بدور محور خود فعال میشود و بر روی عناصر بی وزن اثر گذار میباشد عناصر بی وزن را از پیرامون بسمت مرکز میدان درحال چرخش سنگین میکند و به عناصر درون میدان بسمت مرکز وزن میدهد وهرقدر سرعت چرخش سریعتر باشد عناصر بسمت مرکز فشرده تر وسنگین تر میشوند فشار انرژی چرخش برابرها از پیرامون بمرکز گردباد باعث میگردد که هرقدر از پیرامون بمرکز گردباد نزدیکتر شویم تراکم ابرها بیشتر شود وابرها بهم فشرده ترشده و بسمت مرکز گردباد سنگینتر شوند چرخش سریعتر در مرکز گردبادهای پرسرعت سبب میشود که نیروی گریزازمرکز برروی ابرهای سنگین شده در مرکز گردباد فعال شود و از مرکز به ابرهای سنگین شده فشار وارد کند تا ابرها را از مرکز به پیرامون خود براند این عمل باعث میشود تا حفره یا چاله ای در مرکز گردباد خالی از ابر ظاهر شود فشار از دو سمت پیرامون و مرکز به ذرات دور حفره سبب میگردد که ذرات ابر دور حفره بسمت زمین سنگین شوند و در حال چرخش بدور حفره بپائین بیایند هرقدر از بالا بپائین حفره نزدیکتر شویم از وسعت  حفره بیشتر کاسته میشود و قطر حفره کوتاهتر میشود ومیدان فعالیت نیروی گریزازمرکز درقسمت پائینی حفره تنگتر میشود و حفره مخروطی شکل در گردباد نمایان میگردد تنها در حفره گردباد است که نیروی گریزازمرکز برروی ابرهای سنگین شده اثر گذار میباشد در ضمن کاهش دما و فشاری که از پیرامون بسمت مرکز برروی ابرها وارد میشود سبب میگردد که ذرات ابر در هم فرو رفته و بزرگتر شده و تبدیل بقطرات شوندو بسمت زمین سنگین شده و بشکل رگبار بزمین سرازیر گردند وتحت تاثیر گردباد باطراف پاشیده شوند.    درفضای کیهانی ابرهای سحابی واجسام و عناصر مانند ابرها بدون وزن هستند وچنانچه در درون یک گردباد کیهانی قرار بگیرند تحت فشار انرژی چرخش از پیرامون بمرکز گردباد رانده میشوند و درمرکز بر روی هم انباشته میگردند و یک جرم کروی را میسازند گردبادهای کیهانی برخلاف گردبادهای زمینی دائمی هستند و عمر بسیار طولانی دارند عمرشان به چندین میلیارد سال میرسد و میتوانند وسعت بسیار زیادی داشته باشند وعناصر و اجسام درونی خود را تحت فشار بمرکز بخوبی حفظ نمایند البته بعلت سرعت چرخش بسیارضعیف و در حد صفر در مرکز این اجرام نیروی گریزازمرکز در مرکز این اجرام فعال نمیباشد و مرکز این اجرام تو پر است مانند ستارگان و سیارات ولی درفضای کیهانی گردبادهائی شکل گیری میکنند که در مرکز خود سرعت چرخش بسیار زیادی دارند و نیروی گریزازمرکز در مرکز این اجرام بسیار فعال میباشد که به سیاهچاله معروف میباشند و مانند گردبادهای زمینی حفره ای در مرکز خود دارند ولی رفتارشان با گردبادهای زمینی متفاوت است زیرا این اجرام سرعت بسیار زیادی بدور خود دارند وعناصر درون سیاهچاله تحت فشار بسیار زیادی قرار میگیرند فشاری که از دو سمت پیرامون و مرکز بدور چاله بر روی ذرات وارد میشود بسیار زیاد است اگر فشار سرعت چرخش بر روی ذرات از قطبین بسمت داخل سیاهچاله وارد شود ذرات بدورحفره چرخیده و بدرون سیاهچاله ریزش میکنند و اگر ذرات از درون سیاهچاله بسمت قطبین تحت فشار سرعت چرخش قرار گیرند ذرات با شدت و سرعت بسیار زیادی از دور حفره سیاهچاله به بیرون پرتاب میشوند ولی اگر فشار از دو سمت مستقیم بدور حفره وارد شود و فشار در حدٌی باشد که اتمهای دور حفره درون هم فرو روند واکنش هسته ای دور حفره فعال میشود و ذرات بشکل نور از دو طرف قطبین پرتوافشانی خواهند کرد و بر اثر فشار و اصطکاکی که دو نیرو برهم وارد میکنند مغناطیس بسیار شدیدی در این گونه اجرام فعال میگردد و از طرفی بعلت سرعت چرخش سریع اتمها بدور یکدیگر و نیروئی که از دو سمت باتمهای اطراف چاله وارد میشود یک سیاهچاله میتواند عملکردی مانند یک دینام را داشته باشد.درحفره سیاهچاله جرم وجود ندارد بهمین سبب باز تاب نور درحفره سیاهچاله قابل رویت نیست  نظریه پرویز عشقه                                     


 
comment نظرات ()