بحث جاذبه اجرام کروی

بحث جاذبه اجرام کروی

 
مقدارفشارسطحی (جاذبه)سیارات منظومه شمسی (بوسیله نظریه نیروی گسیل بمرکز)
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
 

مقدارفشارسطحی درسیارات منظومه شمسی

(بوسیله نظریه نیروی گسیل بمرکز)

مقدارفشارسطحی درسیارات منظومه شمسی برمبنای اندازه قطر وحرکت وضعی اعلام شده سیارات محاسبه گردیده و حدودآ وتقریبی میباشد اگرمقدارفشارسطحی زمین راهزارگرم یا یک کیلو درنظر بگیریم مقدارفشارسطحی درعطارد  شش ونیم گرم. زهره  چهارگرم. مریخ  پانصدگرم.مشتری  بیست وهفت کیلووپانصدگرم. زحل  بیست ویک کیلوگرم. اورانوس  هشت کیلوگرم.نپتون  پنج کیلوگرم. وپلوتون  یک کیلووبیست ویک گرم. میباشد.فشارسطحی در خورشید کمی بیشترازچهار برابر فشار سطحی زمین میباشد فشارسطحی زمین 154 برابربیشترازعطارد و256برابربیشتراز زهره میباشد. فشارسطحی زمین تقریبأ دوبرابرفشارسطحی درمریخ میباشد. فشارسطحی ماه 113برابرکمتراز زمین میباشد.یک کیلوگرم درزمین زیر9گرم درماه  وزن دارد  

نظریه پرویز عشقه


 
comment نظرات ()