بحث جاذبه اجرام کروی

بحث جاذبه اجرام کروی

 
فشارهموزن جسم سرعت جسم راافزایش میدهد
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
 

فشارهموزن جسم چه درحال سقوط باشد وچه درحال حرکت سرعت جسم راافزایش میدهد

 اگریک ماشین پانصدکیلوئی رادریک جاده صاف ومستقیم قراردهیم ومقدارپانصد کیلوفشارثابت  بوسیله موتوربماشین وارد کنیم بعد از بحرکت درامدن ماشین و پس ازطی    مسا فتی سرعت ماشین رو بجلوبیشتر میشود و فشارثابت ویکنواختی که بوسیله موتوربماشین وارد میشود دائمآ سرعت  ماشین را افزایش میدهد.همچنین اجسام درحال سقوط چون تکیه گاهی ندارند و فشار ثابت  نیروی گسیل بمرکزهمچنان برروی جسم باقی میماند جسم درحال سقوط دائمآ سنگینترمیشود وسرعت جسم درحال سقوط افزایش مییابد بعنوان مثال برروی  جسم یک کیلوئی درحال سقوط یک کیلو فشار ثابت وارد میشود وجسم را بسوی زمین میراند ولی چون مانعی درسر راه جسم نمیباشد وزن جسم درحال سقوط اضافه میشود وبسمت زمین سنگینتر میشود وهرچقدر جسم سنگینترشود سرعتش بیشترافزایش مییابد اگر جسم درحال سقوط تکیه گاهی ندارد دلیل بر بی وزنی جسم نمیشود ممکن است جسم درحال سقوط احساس بی وزنی کند ولی زمانی جسم بی وزن میشودکه از هیچ سمتی فشار بررویش وارد نشود ومعلق درجای خود باقی بماند میگویند اجسام در حال سقوط را نمیتوان وزن کرد درحالیکه این چنین نیست اگروزن اولیه ومقدار سرعت جسم درحال سقوط را بدانیم میتوانیم مقدار سنگینی  ومقدار ضربه ای را که بزمین وارد میکندرا تعین نمائیم

نظریه پرویز عشقه


 
comment نظرات ()