بحث جاذبه اجرام کروی

بحث جاذبه اجرام کروی

 
نیروی گریزازمرکزمجازی یاخیالی نیست نیروئست واقعی
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
 

                                                                                                                                                                                                                                           نیروی نیروی گریزازمرکزمجازی یاخیالی نیست ازفشاراین نیرو بجای پرس استفاده

میشودازفشاراین نیرو برای ریخته گری وتولید زیورالات وبدلیجات استفاده میشود وبرای غنی کردن وجداسازی فلزات ازوجود این نیرواستفاده میکنند. ولی نظریه کاربردی نیروی گریزازمرکز برروی حرکت اجرام سماوی توهمی بیش نیست زیرا درفضای کیهانی نیروی گریزازمرکزبرروی اجسام درحال چرخش فعال نمیشود تاکنون درمیان میلیاردها اجرام سماوی جرمی دیده نشده که در اثر چرخش بدورمحور خود مواد درونیش رااز پیرامون به بیرون پرتاب نماید بلکه بلعکس هرچقدر سرعت چرخش جرم بدور محورش سریعترباشد مواد درونی جرم به سمت مرکز جرم فشرده تروسنگینتراست  حتی اجرام بسیار کوچکی هستند که سرعتی بسیار زیاد بدورخود دارند بنام ستارگان نوترونی که فشاربسیار زیادی رااز پیرامون به سمت مرکزوارد میکنند که سبب میشود ذرات بشکل گداخته ازدو قطب جرم بخارج دفع شوند واگر سرعت چرخش درمرکز ستاره از حدی تجاوز کند نیروی گریزازمرکزدرهسته مرکزی جرم فعال میشود وهسته مرکزی را خالی میکند وچاله ای در مرکز جرم ظاهر میشود وچنانچه مقدار جرم وسرعت چرخش ستاره ازحد دیگری بیشترتجاوز کند فشاری که ازطریق دو نیرو به هسته بیرونی جرم وارد میشود سبب فعال شدن واکنش هسته ای و ایجاد میدان الکترومغناطیس در هسته بیرونی ستاره میگردد ونوروحرارت با قدرت بسیار زیادی از دور حلقه چاله به بیرون ساطع میشود.درکیهان میدانهائی وجود دارد که فضا با سرعت بسیار زیادی درحال چرخش بدور محور خود میباشد مانند گردباد وامکان دارد که دراین میدانها ماده یا مواد سحابی وجود نداشته باشد واگر دو جرم یا دو ستاره در دام این میدانها گرفتار شوند بسمت مرکز میدان رانده شده وبشدت با هم برخورد میکنند وهر دو ستاره منفجر شده ومتلاشی میشوند وبقایای دو ستاره در میدان پخش شده ومیدان مرئی میشود ونیروی گریزازمرکزبراثرسرعت زیاد درمرکز میدان فعال شده وبقایای ستارگان راازمرکز میدان به پیرامون میراند ومرکز میدان خالی از جرم میشود وچاله ای در مرکز میدان ظاهر میگردد. نیروی گریزازمرکز نیروئی اصیل نیست  نیروئیست واکنشی  نیروی گریزازمرکزفشارانرژی حرکت چرخش زمین راکه بر روی اجسام زمین وارد میشود واجسام را بسوی مرکز زمین میفشارد باشدت بسیار زیادی این فشار را ازروی اجسام پس میزند. انرژی  حرکت چرخش زمین یا انرژی حرکت وضعی زمین جسم را بسمت مرکززمین میفشارد نیروی گریزازمرکز این فشار راباشدت بیشتری ازمرکز خود به پیرامون منتقل میکند. نیروی گریزازمرکز در چرخش اول یا درچرخش فضای کیهانی خارج از اتمسفر اجرام کروی بر روی اجسام فعال نمیشود نیروئیست درون چرخشی یعنی درون اجرام کروی ظاهر میگردد وفشاری که ازپیرامون کره باجسام درون کره بسمت مرکز وارد میشود و به عناصر وزن میدهد نیروی گریزازمرکزاین فشاررا از مرکزخود بپیرامون دفع میکند. مقدارفشارنیروی گریزازمرکزدرهرجرم کروی بستگی دارد بسرعت چرخش ان کره وفشاری که ازانرژی سرعت چرخش بکره وارد میشود. برای مثال نیروی گریزازمرکز با هزار دور درثانیه در سطح یک کره هزارکیلو فشاررا به پیرامون خود وارد میکند ودرسطح کره ای دیگربا هزار دور درثانیه یک کیلو فشاربپیرامون وارد میشود. فشارنیروی گریزازمرکزدرسطح سیاره مشتری بسیار شدیدتراز فشار نیروی گریزازمرکزدرسطح زمین است وهمچنین فشارنیروی گریزازمرکز درسطح ماه بسیارضعیفترازشدت فشار نیروی گریزازمرکز درسطح زمین است ودربعضی ازحفره سیاهچالها شدت فشار نیروی گریزازمرکزبقدری زیاد میباشد که نور راخم کرده وبدورچاله میچرخاند البته سیاهچاله به اجرامی گفته میشودکه ماده دورچاله باسرعت بسیار زیادی همراه باچاله بچرخد و اگر مواد اطراف چاله ساکن باشد وبدورچاله درحال چرخش نباشد ان چاله  یک میدان نیروی گسیل بمرکز میباشد یا یک کره درحال شکل گیری است که ازدور یک چاله خالی به نظر میرسد

نظریه پرویزعشقه

 

 

 


 
comment نظرات ()