بحث جاذبه اجرام کروی

بحث جاذبه اجرام کروی

 
نیروی جاذبه چیست
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱۳
 

انرژی حرکت چرخش هر جرم جاذبه ان جرم را میسازد.نیروی معکوس گریزازمرکز میشود جاذبه.اگر سوار چرخ وفلک شده باشید متوجه شده ایدکه هر قدر سرعت چرخ وفلک سریعتر شود بیشتر بطرف پیرامون فشرده میشوید و هرقدر سنگینتر باشید فشار بیشتری  بسمت پیرامون بشما وارد میشود هرقدر جسم سنگینتر باشد بافشار بیشتری به پیرامون رانده میشود اگر یک نخ قرقره را بادستتان بچرخانید میبینید نخ قرقره به پیرامون رانده نمیشود بدنبال مسیر حرکت دستتان حرکت میکند علت انست نخ قرقره سنگینی لازم رانداردکه نیروی گریزازمرکز بررویش فعال شود پس نتیجه میگیریم که جسم هرقدر سنگینتر باشدبا فشار بیشتری بطرف پیرامون رانده میشود واگر وزن نداشته باشد نیروی گریزازمرکز برروی جسم فعال نمیشود.یک اتشگردان در فضای کیهانی وزن ندارد واگر اتشگردان را در فضای کیهانی بچرخانید مانند نخ قرقره بدنبال مسیر حرکت دستتان حرکت میکند وبه پیرامون رانده یا کشیده نمیشود یعنی نیروی گریزازمرکز بر رویش فعال نمیشود اجسام درفضای کیهانی جرم دارند و لختی و بی وزن هستندبهمین جهت نیروی گریزازمرکز بررویشان خنثا است ولی اگر همین اجسام بی وزن درون یک گردباد کیهانی قرار بگیرند بسرعت بسمت مرکز گردباد رانده میشوند علت حرکت اجسام بمرکز انستکه هرقدر بمرکز نزدیکتر شوند سرعت چرخش کندترشده و درمرکزبه حد صفر میرسدو هرقدر دامنه گردباد به پیرامون گسترده تر شود سرعت چرخش در پیرامون گردباد بیشتر میشود واجسام در پیرامون گردباد میبایست باسرعت بیشتری بدور گردباد بچرخند وفشار سرعت چرخش گردباد را بیشتر تحمل کنند ولی هر قدر بمرکز نزدیکتر شوند اهسته تر درون گردبادمیچرخند و فشار کمتری بر رویشان وارد میشود بهمین علت اجسامی که درون گردباد هستند بسمت مرکز گردباد سنگین میشوند این سنگینی اجسام بسمت مرکز همان نیروئیست که انرا اشتباهآ جاذبه مینامیم .هر جسمی که حجمی از فضای کیهانی را اشغال کند فشاری یکنواخت ویکسان از هر سمت فضا بجسم وارد میشود و عناصری که انعطاف پذیر باشند مانند گاز مایع ومواد مذاب درجلد خود بشکل کروی ظاهر میگردند فشار فضا قادر نیست مواد جامد رابشکل کروی بسازد فشاری که از فضا باجسام وارد میشود با جاذبه تفاوت دارد فشار فضا مواد پراکنده را در یک نقطه بدور هم جمع اوری وبیکدیگر متصل نمیکند بلکه هر موادی که قابلیت شکل پذیری داشته باشد را درجلد خودش کروی میکند سنگوارها وشهاب سنگهای جامد اشگال گوناگونی دارند زیرا فشار فضا به اندازه ای نیست که این اجسام را کروی بسازد. گردبادهای کیهانی مواد سحابی را در مرکز خود جمع اوری کرده و مواد را بسمت مرکز تحت فشار قرار میدهند هرقدر دامنه گردباد وسیعتر باشد و مواد سحابی بیشتری در دامنه گردباد وجود داشته باشد جرمی که در مرکز گردباد ساخته میشود بزرگتر است وهر قدر سرعت چرخش گردباد سریعتر باشد جرمی که در مرکز ساخته میشود فشرده تر است وتا زمانی که گردباد جرم مرکزی خود را میچرخاند این فشار وسنگینی بر روی اجسام سطح  جرم ودرون جرم  بسمت مرکز وجود خواهد داشت البته در شرایطی که پیرامون و مرکز گردباد همزمان در یک خط شعاع بهم پیوسته بدور خود حرکت چرخشی داشته باشد اجسام درون گردباد بسمت مرکز سنگین شده و بمرکز رانده میشوند درغیر اینصورت چنانچه سرعت چرخش از اتمسفر بسمت پیرامون تغیر کند و حرکت همزمان در خط شعاع بین اتمسفر و مداراز میان برود یا خط شعاع میان اتمسفر و مدار شکسته شود و سرعت چرخش مداربسمت پیرامون کندتر شود اجسام باقیمانده در فضای مدار سنگینی خود بسمت مرکز را از دست داده و بصورت مجموعه ای به دور جرم مرکزی خودحرکت خواهند داشت.                                                                                        (مقصود از گردباد حرکت چرخش فضاست)                                                نظریه پرویز عشقه                         


منظومه شمسی بدور کهکشان راه شیری میچرخد سنگینی جرم خورشید سبب میشود مدار شکل بیضی بخود گرفته و در نقطه حضیض  مدار بسمت خورشید فشرده شود و سیارات در این نقطه میلیونها کیلومتر بخورشید نزدیکتر شوند و هر قدر به مرکز مدار نزدیکتر شویم سرعت گردش مدار سریعتر میشودبرای مثال عطارد که نزدیکترین سیاره بمرکز مدار است در هر ثانیه با سرعت 47/8 کیلو متر بدور مدار میگردد و نپتون که دورتریرین سیاره در مدار است با سرعت5/4 کیلو متر در ثانیه بدور مدار گردش دارد پس می بینیم که هر قدر از پیرامون بمرکز مدار نزدیکتر شویم سرعت گردش سیارات بدور مدار سریعتر میشود و زمانیکه هر سیاره به قسمتی میرسد که مدار بسمت مرکز فشرده شده سیاره در مدار بمرکز مدار نزدیکتر میشود و هر قدر بیشتر بمرکز نزدیکتر شود سرعت حرکتش در مدار سریعتر میشود. فشردگی مدار در نقطه حضیض سبب میشود که سیارات در درون مدار بخورشید نزدیکتر و سرعتشان سریعتر شود.خورشید در هر ثانیه 4 کیلو متر بدور خود میچرخد و مدارش بیش از 48 کیلومتر در ثانیه بدور خورشید حرکت دارد سرعت گردش مدار حدود 12 برابر سرعت چرخش خورشید است اختلاف سرعت میان اتمسر و مدار وجود دارد که خورشید را از مدارش جدا میکند. جاذبه ازاتمسفر بسمت مرکز خورشید کارائی دارد وخارج از اتمسفر جاذبه خورشید بر روی اجسام بی اثر است و جاذبه خورشد نمیتواند سرعت سیارات اطراف خود را اضافه نماید یا انها را بسوی خود بکشاند  سیارات و اجرام درون مدار در مسیر حرکت مدار و با سرعت مدار حرکت میکنند. زمانی می پنداشتند خورشید مرکز عالم است وسیارات واجرام بدور ان میگردند و خورشید بدور خود حرکت چرخشی ندارد وستاره ای ایستا وثابت است ودر نقطه ای از خورشید جاذبه قویتر از نقاط دیگرش است و زمانیکه سیارات در حال گردش بدور خورشید به ان نقطه نزدیک میشوند جاذبه قوی خورشید سیارات را بسوی خود کشیده که سبب نزدیکتر شدن سیارات به خورشیددر حضیض شده وهمچنین سرعت گردش سیارات در ان نقطه اضافه میشود.متاسفانه هنور هم چنین تصوری رایج است                          نظریه پرویز عشقه


 
comment نظرات ()