بحث جاذبه اجرام کروی

بحث جاذبه اجرام کروی

 
مقدمه - نیروی جاذبه باجسام روی زمین چگونه وزن میدهد؟
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
 

مطالب این وبلاک نظریات اینجانب میباشد برای درک بهتری

ازعملکردنیروها                                                                        پرویزعشقه                                                                                                                                                                                                        

   بیش ازسیصد سا ل ازپیدایش نیروی جاذبه میگذرد پرسشهایی درمورد ماهیت جاذبه مطرح شده است که تاکنون باین پرسشها پاسخ داده نشده وشایدهم تاکنون چنین سوالاتی درباره نیروی جاذبه مطرح نشده واگرمطرح شده بامعادلات ریاضی پاسخ داده شده که برای عموم قابل درک وقانع کننده نمیباشدهرچند ممکن است این سوالات پیش پا افتاده وکم اهمیت جلوه کند ولی اکنون زمان آن فرا رسیده که پاسخی باین سوالات داده شود پاسخ سوالات باید ساده وبدون استفاده ازریاضیات ومعادلات ریا ضی بشکلی عنوان شود که هرفردعادی قادربدرک وفهم آن باشد.فیزیک خود یک علم است وباید این علم را تعریف کرد نه اینکه با ریاضی فیزیک را بسازیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1-      نیروی جاذبه باجسام  روی زمین چگونه وزن میدهد؟

 اگرشخصیسواربرحیوان چهارپایی باشدایا نیروی جاذبه باید ازدرون کالبد حیوان عبورکند تا شخص سواربرحیوان دارای وزن بشود؟                                                                                                                         

2-ایا جاذبه زمین درارتفاع قویترمیشود؟                                                                                            

بخاراب وگازها بمحض ازاد شدن ازجاذبه زمین گریخته ودرارتفاع بالامیروند وهرمقدارازسطح زمین

دورترشوند نیروی جاذبه زمین بررویشان ضعیفترمیشود و ازادانه تر و راحت تر میتوانند ازجوزمین خارج

شوند چه نیرویی گازها را درطبقات مختلف جو نگهداری  وازخروج گازها بخارج ازجوجلوگیری   میکند      

3-ایا جاذبه خورشید کم و زیاد یا ضعیف و قوی میشود؟

سیارات درمدارمنظومه شمسی بصورت بیضی بدورخورشید میچرخند و گاهی ازخورشید دور وگاهی بان نزدیک میشوند ایا جاذبه خورشید کم وزیاد یا ضعیف و قوی میشود که سیارات چنین حرکتی را درمدارازخود نشان میدهند

4-ایا خورشید جاذبه خود را برای هرسیاره ای تنظیم میکند؟

اگرخورشید نیرویی را برای نگهداری عطارد درمدارمصرف نما ید سیاره پلوتون میلیاردها کیلومتر دورتر

ازعطارد میباشد نیروی جاذبه خورشید اثری برروی  پلوتون نخواهد داشت واگرجاذبه قویتری برای                      

نگهداری پلوتون درمداراستفاده کند عطارد  و زهره  و زمین  بدرون خورشید خواهند افتاد

(برای نگاهداری پلوتون درمداربیش ازیکصد برابرجاذبه مداری عطارد نیرولازم است)                            

5-ایا تاثیرجاذبه خورشید برروی سیارات مانع از حرکت چرخش سیارات بدورمحورخود نخواهد شد؟

اگر جاذبه خورشید شباهتی بجاذبه زمین داشته باشد وخورشید در مدارسیارات را تحت نیروی گرانش خود قراردهد

جاذبه خورشید سیارات را ازچرخش بدورمحورخود بازخواهد داشت همانگونه که درسطح زمین جاذبه   از         

چرخش هرجسم بمدت طولانی وبطورمداوم جلوگیری میکند   

6-ایا جاذبه ازدرون اجرام عبورمیکند؟

اگرسیاره ای مقابل خورشید قراربگیرد جاذبه خورشید میتواند از درون ان سیاره عبورکرده تا بسیاره بعدی جاذبه خود را برساند اگرجواب مثبت باشد سیاره اخری ازطریق دو نیروی جاذبه یکی ازطریق جاذبه خورشید ودیگری ازطریق جاذبه سیاره وسطی تحت کشش بسمت دو سیاره قرارمیگیرد.چرا سیاره اخری تعادلش بهم نمیخورد وازمسیرخود منحرف نمیشود؟

7-ایاجاذبه زمین قمرماه را در مدارنگاهداشته؟                              

جاذبه زمین سیب را بسمت خود میکشد اگرهمین نیرو برای قمرماه استفاده شود میبایست ماه بدرون زمین کشیده شود.ایا میان نیرویی که اجسام را برروی سطح زمین نگاهداشته با نیرویی که سیارات واقماررا درمدار میچرخاند تفاوت وجود ندارد؟

8-ایاجاذبه ماه چنین قدرتی دارد که اب اقیانوسهای زمین را بالا بکشد؟

گفته میشود که جاذبه ماه اب اقیانوسها را بالا میکشد اگرچنین باشد ابرهایی که برروی اقیانوسها هستند           

هم ازاب اقیانوس سبکترهستندهم ازجاذبه زمین دورترند وهم بماه نزدیکترند چراجاذبه ماه ابرهای روی

اقیانوس را بسمت خود بالا نمیکشد واب اقیانوس رابالامیکشد؟

9-ایا جاذبه ستارگان با سوخت کارمیکند؟

ایا جاذبه ستارگان باسوخت کارمیکند که گفته میشود زمانی که سوخت ستاره بپایان برسد جاذبه ستاره

ازمیان میرود وستاره تبدیل بغول شده ومواد درون خود را رها می سازدپس سیاراتی که سوختی ندارند وخاکی وگازی هستند چگونه دارای جاذبه میباشند                                                                                      

10 –ایا اجرامی کهبدورخود چرخش ندارند نیروی جاذبه دارند؟

اجرام سماوی وستارگان دنباله دارکه چرخشی بدورخود ندارند ایا میتوانند جاذبه داشته باشند قاعدتا باید جاذبه باقدرت بیشتری دراین اجرام وجود داشته باشد چون این اجرام درون خود نیروی گریزازمرکز ندارند که برای جاذبه ایجادمزاحمت کند تا جاذبه مجبورشود مقداری ازنیروی خود را صرف مبارزه ودرگیری با این نیرو نماید

(اگراین اجرام در درون خود جاذبه داشتند موقع حرکت مواد درون خود را بخارج دفع نمیکردند)                  

11-ایا جاذبه زمین دارای حس میباشد؟

هرجسمی که وارد جو زمین شود. زمین بلافاصله  بنسبت  وزن  وحجم جسم برایش نیرومیفرستد                        

زمین چگونه ازفاصله یکصد کیلومتری از ورود جسم  بجو مطلع میشود ایا دیده بان  دارد حس گردارد نیروی جاذبه اماده جلوی درب ورودی جو دارد چنانچه جسمی ببزرگی یک کوه وارد جو شود بمقدار نیازجسم نیرویش تامین میشود این نیرو با نیروی مغناطیس یا اهنربا  فرق  دارد مغناطیس نیروی محدودی دارد اگرفلزبزرگتر یا سنگین تر ازنیروی مغناطیس باشد  مغناطیس نیروی خود را با وزن جسم تنظیم نمیکند ولی برای نیروی جاذبه محدودیتی نمیتوان قائل شد جاذبه چگونه نیروی خود را  با وزن  جسم تنظیم میکند وان مقدارنیرویی را که جسم لازم دارد تا بسطح زمین برسد برایش فراهم میسازد                     

                                  پرویز عشقه


 
comment نظرات ()