فرق نیروی گسیل بمرکز و گریزازمرکز

فرق نیروی گسیل بمرکز و گریزازمرکز

نیروی گریزازمرکز و گسیل بمرکز هردونیرو براثرحرکت چرخش فعال میشوند.وازدرون انرژی حرکت چرخش بیرون می ایند وهر دو از انرژی حرکت چرخش تغذیه میکنند ونیرو میگیرند درنیروی گسیل بمرکز فضا ازپیرامون بسمت مرکزتحت فشار قرارمیگیرد و اجسام را بمرکزمیراند ولی نیروی گریزازمرکز فشار وارد شده را ازمرکزبه پیرامون خود دفع میکند. درچرخش اول درفضای کیهانی نیروی گسیل بمرکز برروی اجسام بی وزن از پیرامون بمرکز فشار وارد میکند و درچرخش دوم که چرخشی درون  زمینی و درون کره ای  میباشد فشارچرخش اول را در لایه ایکه  جسم در ان قرار دارد و تحت فشار نیروی  گسیل بمرکز میباشد تعادل جسم را برهم  زده و فشارنیروی گسیل بمرکزرا بر روی جسم منحرف میکند وجسم را  بسمت پیرامون میراند هرقدرسرعت چرخش دوم (گریزازمرکز) سریعتر باشد با فشاربیشتری جسم  به پیرامون رانده میشود.درمورد شناخت نیروی گریزازمرکز تاکنون دقت لازم انجام نگرفته عمل  نیروی گریزازمرکز نشاندهنده انست که نیروئی  اصیل نمیباشد.این نیرو اجسام را بسمتی میراند که فشاربرروی اجسام  بیشترمیشود هرچقدرجسم بیشتر بسمت پیرامون رانده شود فشارسرعت چرخش بررویش بیشترافزایش می یابد وتحت فشاربیشتری قرارمیگیرد. درحالت عادی اجسام بسمتی میروند که فشار بررویشان کمترشود ولی نیروی  گریزازمرکز اجسام را بسمتی میراند که  فشارسرعت چرخش از سمت پیرامون برروی جسم بیشترمیشود رفتار نیروی گریزازمرکز مانند رفتارتوپی میباشد که ازسربالائی بالا میرود یا مانند توپی است که براثرکوبیده شدن بزمین برخلاف نیروی زمین از زمین بالا می اید تا فشاری را که بررویش وارد شده دفع نماید رفتار این نیرو نشان میدهد که نیروئی واکنشی است

نظریه پرویز عشقه

/ 0 نظر / 30 بازدید