جهانی شدن نیروی گریزازمرکز اشتباه بود

   جهانی شدن نیروی گریزازمرکز اشتباه بود

متاسفانه بزرگترین اشتباه بشر بکارگیری قوانین نیروها برای اجرام سماوی می باشد.کسانی دیده اند که درچرخش هرجسمی  نیروی گریزازمرکز برروی جسم ظاهرمیگردد این نیرو رابرای ستاره گان وسیارات واجرام سماوی هم تجویزکرده اند درصورتیکه این نیرو نیروئیست درون مرزی که فقط برروی اجسام درون کره ظاهرمیگردد ونیروئیست واکنشی {مانندانست که چون ما اسمان سیاره خودمان رابخاطرگازهای جو(اتمسفر) ابی می بینیم برای اسمان کهکشانها وکائنات رنگ ابی راتجویزنمائیم یاهلیکوپتر وسیله ای بسیارمناسب برای مسافرت است عده ای تصمیم بگیرنداین وسیله رابرای رفت وامد درون کهکشانها برنامه ریزی کنند این وسیله خارج ازمرز زمین اهن پاره ای بیمصرف وغیرقابل حرکت است این یک وسیله درون مرزی است که درسیاره زمین قابل استفاده میباشد ودرفضا قوانین نیروها وحرکت تغیرمیکند} پس ازاینکه نیروی گریزازمرکز رابرای تعادل اجرام کروی تجویزنمودند عده ای گفتند پس چرا اشیا و اجسام سطح کرات باطراف پراکنده نمیشود.برای این موضوع راه حلی پیدا کرده کسانی گفتند نیروی جاذبه جلوی پرتاب اشیا را میگیرد و عده دیگری گفتند بزرگی کره مانع ازپرتاب اشیا باطراف میشود و این شد باور مردم و بیش ازسیصد سال این باور در بین مردم رایج میباشد این باور فیزیکدانها راهم گیج کرده چون رفتار اجرام کروی خارج از منظومه شمسی باقانون نیروی گریزازمرکز و جاذبه همخوانی ندارد.اجرامی هستند که مرکزشان خالی میباشد و جرمی درمرکزشان وجود ندارد که جاذبه کره را تامین کند و اجرام دیگری هستند که بسیارکوچکند و باسرعت چرخش بسیار زیاد علاوه براینکه موادشان را به پیرامون پرتاب نمیکنند بلکه فشاربسیار زیادی بسمت مرکزدر درونشان وجود دارد. کهکشانهائی هستند که اجرامشان ازقوانینی که برای تعادل و حرکت اجرام منظومه شمسی درنظر گرفته شده پیروی نمیکنند دراین کهکشانها حفظ فاصله و جذب جاذبه و دفع گریزازمرکز دربین اجرام رعایت نمیشود اجرام قویتر اجرام ضعیف رامیبلعند. با وجود انکه درعلم نجوم دستگاها وتلسکوپهای بسیار پیشرفته ای دردسترس میباشد ومیلیارها دلار دراین مدت هزینه شده تا نیروئی یا قانونی را پیدا نمایند تا نیروها را یکپارچه کنند و بهمین خاطرتئوریهای گوناگونی دراین مدت بوجود امده ولی تااین اشتباهی که وارد قانون فیزیک شده برطرف نشود دانشمندان فیزیک همچنان بنتیجه ای نخواهند رسید. نیروی گریزازمرکز نیروئیست برخلاف قانون فیزیک این نیرو اجسام رابسوئی میراندکه فشاربرروی جسم بیشترمیشود درصورتیکه اجسام باید بسمتی بروندکه فشاربررویشان کمتر شود. ودر مرکزچرخش کمترین فشاربجسم وارد میشود. پس نیروی گریزازمرکز نیروئیست واکنشی دربرابر نیروئیکه اجسام را بمرکز میراند       

نظریه پرویز عشقه

/ 0 نظر / 25 بازدید