نیروئی که اجسام راسنگین میکند

    نیروئی که اجسام راسنگین میکند

نیروی گسیل بمرکزبرروی هرجسمی که درمیدان درحال چرخش(چرخش دایروی درفضای کیهانی)  قرارداشته باشد بتک تک ذرات جسم  فشار وارد میکند و وزن میدهد.نیروی گسیل بمرکز جسم رابسمت مرکزمیدان سنگین میکند.اگرحرکت چرخش ازروی جسم برداشته شود فشار و سنگینی از روی جسم برداشته میشود و جسم بدون  وزن میشود تمام اجسامی را که در اطراف خود می بینیم که دارای وزن هستند درحال چرخش باسرعت نسبتا زیادی بدورزمین می باشند ولی ما این چرخش را احساس نمی کنیم انرژی سرعت چرخش تبدیل به نیروئی میشود که اجسام را درسطح زمین بسمت مرکززمین سنگین کرده وبزمین میفشارد واگر زمین ازچرخش باز بایستد همه اجسام بدون وزن خواهند شداین نیرو برخلاف نیروئیست که موتورسوار را بدیوار میفشارد. نیروی گریزازمرکز ازفضای خارج برروی موتور و موتورسوار وارد نمیشود بلکه درهمان حالی که موتورسوار بدور دیوار میچرخد این نیرو بررویش ظاهرمیشود وموتوررا بدیوار سنگین میکند وهرقدر سرعت چرخش موتور سریعتر باشد موتور با شدت بیشتری بدیوارفشرده میشود وچنانچه بایستد نیرو ازرویش برداشته میشود ودیگرنیروئی موتور و موتورسواررا بدیوار نمی فشارد. نیروی گریزازمرکز نیروی عکس العمل دربرابر نیروئیست که از درون انرژی حرکت چرخش بیرون می اید

نظریه پرویز عشقه

/ 0 نظر / 24 بازدید