قوانین نیروی گسیل بمرکز

 قوانین نیروی گسیل بمرکز 

درمیادین کیهانی فشارانرژی حرکت چرخش برروی اجسا م ازپیرامون بسمت مرکزمیدان درحال چرخش وارد میشود.  حرکت چرخش درفضای کیهانی بدورمحورخود سبب فعال شدن نیروی گسیل بمرکز دردرون میدان چرخشی میشود.انرژی حرکت چرخش فضای اطراف خود را خم میکند. چرخش فضای اطراف جرم کروی بگازهای درون جو وزن میدهد وجرم کروی را درفضای مرکزی میدان نگهداری میکند وفشارسطحی به جرم کروی وارد میکند.ضخامت جرم کروی وسرعت چرخش کره مقدارفشار به هسته راتعین میکند.ذرات ماده ازسطح همان لایه ای که دران قراردارند تحت فشارنیرو قرارمیگیرند.نیروی گسیل بمرکز به ذرات ماده وزن داده وفشار بار ذرات را برروی ذرات زیرین انتقال میدهد.  باافزایش سرعت فشاربه ذرات افزایش می یابد.هرقدرازسطح کره بمرکزنزدیکترشویم ازمقدارسرعت چرخش وفشارنیروی گسیل بمرکز بیشتر کاسته میشود ولی بسبب  انتقال فشاربارذرات برروی ذرات زیرین فشاربرجرم دردرون کره روبه افزایش میگذارد.  مقدارفشار نیروی گسیل بمرکز برروی جسم ساکن وزن جسم راتعین میکند.اگر وزن جسم ساکن ومقدارسرعت سقوط انرا بدانیم میتوانیم مقدار وزن جسم در حال سقوط را تعین کنیم . فشارنیروهم چنان برروی جسم درحال سقوط باقی میماند که سبب افزایش سرعت جسم درحال سقوط میشود.  نیروی گسیل بمرکز به نسبت ذرات هرجسم بران  جسم فشار وارد میکند که باعث میشود جسم بزرگ وکوچک درحال سقوط همزمان بمقصد برسند. فشار انرژی سرعت چرخش ازسمت پیرامون میدان به جسم سبب رانده شدن جسم بمرکز میشود. مرکزگرائی اجسام باین سبب میباشد که درمرکزکمترین فشاربه جسم وارد میشود.علت بی وزنی اجسام درفضا ی کیهانی ومدارباین خاطر میباشد که درحرکت گردشی بشکل بیضی نیروفعال نمیشود.  سیارات منظومه شمسی دردرون فضای درحال حرکت قراردارند وبه هرسمت وبا هرسرعتی که فضا حرکت داشته باشد سیارات به همان سمت وبا همان سرعت حرکت میکنند.اجسامی مانند ماهوارها میتوانند درفضای بیضی یامداربصورت دوٌار وباسرعتهای مختلف حرکت کنند. براثر نزدیک شدن دوجرم کروی بهم فضای بین دوجرم کروی فشرده میشود وبا تاخیر فشار فضا برسطح دوکره اثرمیگذارد.انفجارستارگان بعلت فشاربسیارزیاد  نیروی گسیل بمرکز به ستاره میباشد که اجازه خروج گازهای درون ستاره را بخارج نمیدهد که منجربه انفجار ستاره میشود وچنانچه سرعت چرخش درهسته مرکزی ستاره زیاد شود نیروی گریزازمرکزدرهسته فعال شده وبستاره ازدرون فشار وارد میکند. افزایش سرعت چرخش درستاره سبب انقباض وجمع شدن ستاره میشود. کاسته شدن ازسرعت چرخش ستاره باعث انبساط  وباز شدن ستاره میشود. میدان نیروی گسیل بمرکزمیتواند درفضای بدون جرم فعال شود.چنانچه نیروی گریزازمرکز درهسته اجرام فعال شود این نیرو مواد درون هسته را به پیرامون رانده وچاله ای خالی درمرکز جرم ظاهرمیکند.نیروی گریزازمرکز دریک میدان گرانشی فعال میشود و نیروئیست واکنشی دربرابر نیروی گسیل بمرکز. نیروی گریزازمرکزبر روی اجسام دارای وزن اثر میگذارد. نیروی گسیل بمرکز بر روی عناصر بی وزن اثر میگذارد.عناصر سنگین درمایعات وگازها ومواد مذاب عناصر سبکترراازمیان خود با فشاردرارتفاع دفع میکنند عناصر با تناسب وزنشان در لایه ها قرار میگیرند       

نظریه پرویز عشقه 

/ 0 نظر / 131 بازدید