نیروی گسیل بمرکز بالای یونوسفرفعال نمیشود

       نیروی گسیل بمرکز بالای یونوسفرفعال نمیشود

چرخش فضای جو ازسطح یونوسفرببالا رو به بیضی شدن میرود ولی حرکت فضا تامقداری بالاتراز یونوسفر همزمانی خود را با زمین حفظ میکند یعنی فضا سعی میکند که با زمین دریک خط شعاع حرکت کند واجسامی که دراین محدوده فضا قرارداشته باشند بسمت زمین تمایل دارند وبه اهستگی بزمین نزدیک میشوند. بالاترازاین محدوده حرکت فضا هم شعاعی خود را با زمین ازدست میدهد ازسرعت حرکت فضا مقدار زیادی کاسته نمیشود ولی هرقدرفاصله فضا با زمین بیشترمیشود فضا باید بسرعت خود اضافه کند تاهم شعاعی را با زمین حفظ نماید درغیراینصورت هرچقدرفاصله زمین با فضا بیشترشود فضا ازخط شعاع دورتر میشود تاجائی که قمرماه برای یکدورگردش بدور زمین 29 روز ازحرکت زمین عقب ترمیماند درفاصله مدار زمین وماه نیروئی درفضا وجود ندارد که ازسمتی به اشیا فشار وارد کند علت عدم وجود نیرو در مدار انست که حرکت فضا  بشکل بیضی میشود درحرکت بیضی نیرو فعال نمیشود و دیگر انکه هم شعاعی درحرکت فضا وجود ندارد وفشار نیروی گسیل بمرکز و گریزازمرکز ازسمتی بجسم وارد نمیشود وجسم میتواند ازادانه دراین فضا حرکت داشته باشد وبه هرسمتی که شتاب داده شده حرکت کند.نیروی گسیل بمرکزدرمیدانهای دوٌار(دایره ای)که حرکت چرخش فضا درپیرامون جرم پیشروترازمرکز جرم باشد یا چرخش پیرامون هم شعاع با مرکز باشد فعال میشود.           

 نظریه پرویز عشقه                 

/ 0 نظر / 23 بازدید