انحنا در فضا

 انحنا در فضا  

اجرام کروی فضای اطراف خود را خمیده میکنند این انحنا وخمیدگی بسبب چرخش فضا بدورخود یا بدور جرم کروی بوجود می اید. فشاری که سرعت چرخش ازپیرامون بسمت مرکزمیدان درحال چرخش  بفضا وارد میکند سبب بوجود امدن انحنا وخمیدگی درپیرامون فضای اجرام کروی میشود. هرچقدر سرعت چرخش جرم کروی سریعترباشد انحنا در فضای اطراف جرم کروی  فشرده تراست.جرم کروی درقسمتی میتواند اجسام را درون میدان تحت کنترل نیروی خود داشته باشد که چرخش فضای اطرافش با جرمش هم شعاع باشد قسمتی که حرکت وضعی نامیده میشود یعنی قسمتی ازفضاوجرم کروی  که همزمان دریک خط شعاع حرکت چرخشی دارند واز قسمتی که  فضا تبدیل بمدار وحرکت گردشی فضا بصورت بیضی مبدل میشود کنترل نیروی اجسام درون مدار دراختیار جرم کروی نمیباشد و جرم کروی نیروئی را براجسام درون مدار وارد نمیکند  اشیا درون فضای مدار بصورت ازاد بدورجرم کروی میچرخند وهرجسمی و جرمی  یا ماهواره ای که  درفضای مدار قرار داشته باشد اگر ازسمتی بجسم درون مدارشتابی وارد نشود جسم یاجرم یاماهواره  درهمان مکان خود بدورجرم کروی درگردش خواهد بود

نظریه پرویز عشقه

 

/ 0 نظر / 35 بازدید