جامدات قدرت کشش همدیگر را ندارند

جامدات قدرت کشش همدیگررا ندارند

جامدات هیچگونه جاذبه ای نسبت بهم ندارند ونمیتوانند همدیگر راجذب نمایند ولی مایعات واجسام مذاب  بعلت لزج بودن بهم میچسبند ویکپارچه میشوند ومولکولشان درکنارهم قرارمیگیرد.اگردوقطره طلای مذاب درکنارهم قرار بگیرند درهم فرومیروند ویکپارچه میشوند ولی اگرهمین دو قطره طلا پس ازسرد شدن نزدیک هم قراربگیرند یکدیگر راجذب نمیکنند واگرجریان باد ویاحرکت وفشاری برانها وارد نشود سالها میتوانند درکنارهم باقی بمانند بدون انکه همدیگر راجذب کنند ویا بیکدیگر بچسبند و براحتی میتوان هردو را از کنار یکدیگر دورکرد ولی اگریکی ازقطعات سرد شده طلا  برروی دیگری قراربگیرد فشاربارش رابرروی طلای زیرین منتقل میکند.طلای زیرین طلای روئی راجذب نمی کند وانرا بسوی خود نمیکشد بلکه طلای روئی فشاربارش رابرروی طلای زیرین می اندازد وبراحتی ازهم جدامیشوند.چنانچه طلای زیرین طلای روئی راجذب نماید در زمان برداشتن طلای روئی بایدهر دو قطعه از زمین بلند شوند.مانند انکه دو اهنربا برروی هم قراربگیرند وقتی میخواهیم اهنربای روئی رابرداریم اهنربای زیرین هم همراه اهنربای روئی از زمین بلند میشود.این حرکت رامیتوان گفت جذب کردن دراین صورت میتوانیم بگوئیم که دو اهنربا یکدیگرراجذب میکنند.یا اهنربا  اهن راجذب میکند یا اهنربا قدرت کشش ونیروئی را داردکه اجسام همجنس خود راجذب کند.ولی وقتی دوجسم را ازهم جدا کنیم بدون انکه عکس العملی ازخود نشان بدهند دارای هیچگونه نیروی جذب یا جاذبه یا گرانش نمیباشند.وبوسیله نیروئی برروی یکدیگرفشار وارد میکنند

نظریه پرویز عشقه

 

/ 0 نظر / 21 بازدید