اجرام ماکروسکپی ومیکروسکپی از یک قانون تبعیت میکنند

اجرام ماکروسکپی ومیکروسکی ازیک قانون تبعیت میکنند                                                                                ایا بعد از گذشت سیصد سال هنوز باید اعتقاد داشته باشیم که نیروئی از درون زمین اجسام را بسوی خود میکشد. زمانی بود که تمام عناصر درون زمین برای بشر ناشناخته بود و این ابهام وجود داشت که ممکن است عنصری درون زمین باشد که چنین نیروئی داشته باشد که اجسام را بسوی خود بکشد ولی درقرن حاضر تمام عناصر درون زمین برای بشر شناسائی شده و به عنصری برنخورده که چنین نیروی عجیبی داشته باشدکه ازفاصله یکصد کیلومتری اجسام را بسوی خود بکشد.بکارگیری نام جاذبه برای نیروی اجرام کروی نامی اغفال کننده میباشد این نام ناخوداگاه ذهن انسان را بانحراف میکشد و انسان را باین فکر میاندازد که نیروئی مانند اهنربا اجسام را بسوی خود جذب میکند و بسوی خود میکشد. جهان در حال گسترش میباشد و اجرام کیهانی با سرعت از یکدیگر فاصله میگیرند و چون نیروی جاذبه برای کنترل حرکت اجرام کیهانی درجهان هستی بکار گرفته شده دانشمندان ناگزیرندکه بگویند جاذبه جهان درحال تضعیف ونابودیست یابدنبال نیرو یاماده دیگری باشند مانند انرژی تاریک که دور شدن اجرام سماوی را از یکدیگر توضیح دهد. همچنین عده ای تصور میکنند که جاذبه خورشید سیارات را درمدار نگهداشته حال انکه اگرکششی از سوی خورشید برروی سیارات اعمال شود اولین تاثیری که برروی سیارات میگذارد مانع از چرخش سیارات بدور خودشان میشود حرکت سیارات بدور خورشید بشکل بیضی در مدار میباشد و گاهی سیارات میلیونها کیلومتر ازخورشید دور و زمانی میلیونها کیلومتر بخورشید نزدیک میشوند ایا جاذبه خورشید ضعیف و قوی میشود یاماده خورشید کم و زیاد میگردد که زمانیکه جاذبه خورشید قویست سیارات باو نزدیک شوند و موقعیکه جاذبه خورشید ضعیف شود از او دور بشوند سیارات درمنظومه شمسی با حرکت فضا حرکت میکنند و با هرسرعت و هر مسیری که فضا حرکت داشته باشد سیارات هم درهرنقطه ای از مدار که قرار داشته باشند با همان سرعت و درهمان مسیر فضا حرکت میکنند. فضای مدار بعلت حرکت انتقالی کشیده شده و بشکل بیضی درامده و سیارات هم همراه باحرکت فضا بشکل بیضی بدور خورشید حرکت دارند و به غیراز ذرات باردار وحرارت و نور خورشید چیز دیگری از خورشید نصیب سیارات و قمرهای منظومه شمسی نمیشود و هر سیاره یاقمر یا جرم یا جسم یا ماهواره میتواند در مدار جای خود را تغیر بدهد بدون انکه در جرمش تغیری حاصل شود تنها سرعت حرکتش تغیر میکند یعنی در مکان جدیدی  که در مدار قرار گرفته با سرعت حرکت فضای ان مکان حرکت میکند علاوه  برسرعت حرکت فضا هرجسمی میتواند با سرعتهای مختلف در مسیرو جهتی که تحت شتاب قرار گرفته درمدار حرکت کند و تازمانیکه وارد محدوده میدان خورشید نشده و با دیوار نامرئی خورشید برخورد نکرده جاذبه خورشید تاثیری برروی حرکت جسم نمی گذارد جسم را بسوی خود نمی کشد بجسم سرعت اضافی نمی دهد.از سرعت جسم نمی کاهد. جلوی حرکت جسم را بسمتی که درحرکت است نمی گیرد .جهان هستی بر طبق یک قانون شکل گرفته و عالم هستی از یک انرژی پیروی میکند خواه دراین عالم اجرام میکروسکپی باشند یا ماکروسکپی هر ذره کوچک میتواند بزرگ شود و هر جرم بزرگی میتواند تبدیل بذره شود تمام اجرام بزرگ از ذرات ریز تشکیل شدند یعنی ذرات کوچک بهم پیوسته اند و یک جرم بزرگ را بوجود اورده اند و اگر ذرات را از جرم بزرگ جدا کنیم  جرم بزرگ خود تبدیل به ذره خواهد شد این عمل در جهان هستی دائم تکرار میشود اجرام کوچک بزرگ و اجرام بزرگ کوچک میشوند.اجرام بزرگ خود از اتمهای گوناگونی بوجود امده اند ذرات اتم بهم پیوسته اند و یک جرم بزرگ را شکل داده اند اتمها حبابهای بسیار کوچکی هستند که با سرعت زیاد درحال چرخش بدور خود میباشند و دیواره ای نامرئی بدور فضای خود میسازند ورود بدرون این میدانها بستگی بسرعت چرخش میدان بدور خود دارد هر چقدر سرعت چرخش میدان بدور خود سریعتر یاشد ورود بدرون اتم مشگلتر میباشد هر جسمی که قصد ورود باین میدان را داشته باشد با مانع نامرئی روبرو میشود ورود بدرون این میدان مانند انستکه با ماشین بخواهیم از یک دیوار سنگی عبور کنیم همان ضربه ای که ازدیوار سنگی بماشین وارد میشود بجسمی که قصد ورود بمرز میدان درحال چرخش را داشته باشد ضربه وارد میکند.وقتی این میدانهای کوچک کنار هم قرار میگیرند اجسام گوناگونی را میتوانند بسازند سختی و نرمی جسم بستگی بسرعت چرخش اتمها بدور خود و طرزقرار گرفتن اتمها کنار هم دارند هسته اتم خود از ذرات ریزتری بوجود امده که این ذرات تحت فشار بمرکز اتم قرار دارند.همان نیروئی که دیواره ای نامرئی بدور اتم ساخته و هسته اتم را درمرکز فضای اتم نگهداری میکند در ابعاد وسیعتری اجرام کروی را شکل میدهد دیواره ای نامرئی بدور فضای جرم کروی می سازد مانند جو (اتمسفر) ستاره گان و سیارات و هر جسمی که بخواهد به میدان این اجرام وارد شود باچنان ضربه محکمی ازطرف دیوار نامرئی میدان روبرو میشود که بجز  تکه تکه و خوردهای جسم چیزی درون میدان باقی نماند و همان نیرو جرم کروی را درمرکز فضای میدان تحت فشار بمرکز نگهداری میکند خاصیت دیگر انرژی چرخش انست که پس از ورود هر جسم بدرون میدان بر روی جسم فشار وارد میکند و جسم را بسوی مرکز میدان درحال چرخش میراند و تا زمانیکه حرکت چرخش در میدان ادامه داشته باشد این فشار همچنان بر روی جسم بسوی مرکزمیدان باقی میماند.جرم کروی و هسته اتم  از همین خاصیت انرژی حرکت چرخش استفاده  کرده و در مرکز فضای میدان تحت فشار این انرژی باقی میمانند هر قدر سرعت چرخش میدان بدور خود سریعتر باشد اجسام درون میدان تحت فشار بیشتری بسوی مرکز قرار میگیرند.انرژی حرکت چرخش میتواند دیواره ای نامرئی از فضا بدور جرم بسازد.از پیرامون بسمت مرکز فشار وارد کند و ماده را بسمت مرکز میدان بفشارد.فشار بار ماده را بر روی ماده زیرین منتقل کند.تا کنون تلاشی جدٌی در مورد شناخت انرژی چرخش انجام نگرفته در صورتیکه نیروهای طبیعت از بطن انرژی حرکت چرخش بیرون می ایند واز ان تغذیه میکنند ونیرو میگیرند خوشبختانه دو نیروی مرتبط با انرژی چرخش شناخته شده هستند نیروی گریزازمرکز و الکترومغناطیس ولی مادر نیروها و نیروی اصلی که از دل انرژی چرخش بیرون میاید تا کنون برای بشر ناشناخته مانده است که امیدوارم با ازمایشهای بسیار ساده در فضا بماهیت این نیرو پی برده شود.                                                       نظریه پرویز عشقه 

/ 14 نظر / 48 بازدید
نمایش نظرات قبلی
www.rolan.blogfa.com

کاش آيينه شوم تا که به روي ام نگري: يا که خاک ِ گذرت ، تا که به روي ام گذري. تا به ديروز، تو بودي پري و من پر ِ تو: حاليا قصّه ي ما قصّه ي ديو است و پري. تو شدي باد و گذشتي به سبکْ ساري و من لاله ام، داغ به دل، مانده به خونين جگري .... الهيييييييييييي : شاد و سرافراز باشيييييييييييييي بي صبرانه منتظرتونمممممممممممممم..... [گل]

www.rolan.blogfa.com

کاش آيينه شوم تا که به روي ام نگري: يا که خاک ِ گذرت ، تا که به روي ام گذري. تا به ديروز، تو بودي پري و من پر ِ تو: حاليا قصّه ي ما قصّه ي ديو است و پري. تو شدي باد و گذشتي به سبکْ ساري و من لاله ام، داغ به دل، مانده به خونين جگري .... الهيييييييييييي : شاد و سرافراز باشيييييييييييييي بي صبرانه منتظرتونمممممممممممممم..... [گل]

www.rolan.blogfa.com

کاش آيينه شوم تا که به روي ام نگري: يا که خاک ِ گذرت ، تا که به روي ام گذري. تا به ديروز، تو بودي پري و من پر ِ تو: حاليا قصّه ي ما قصّه ي ديو است و پري. تو شدي باد و گذشتي به سبکْ ساري و من لاله ام، داغ به دل، مانده به خونين جگري .... الهيييييييييييي : شاد و سرافراز باشيييييييييييييي بي صبرانه منتظرتونمممممممممممممم..... [گل]

طاهر

سلام دوست عزیز با نظری که در سایت ما نوشته بودی‘با وبلاگت اشنا شدم. وبلاگ زیبا و محتوا گرایی داری.خوشحال میشم که با ما هم همکاری داشته باشی [گل] موفق باشین ادمین وبسایت قارتال[لبخند]

music2

باسلام این بار یه مجموعه زیبا و آرشیو کامل از امی مسیح که کالکشن سال 1389 رو براتون آماده کردیم که پیشنهاد می کنم حتما دانلود کنید پخش کاملا اختصاصی از سایت هاي MVCLOOB<asmusic2. لطفا رای مورد نظرتان را در مورد اين آلبوم هم فراموش نكنيد.

http://www.oxinads.com/?i=17406

چنانچه دارای سایت یا وبلاگ پربازدیدی هستید می توانید با عضویت رایگان در سیستم اوکسین ادز اقدام به نمایش تبلیغات نمایید و به ازای هر کلیک بازدیدکنندگان(حتی کلیک خودتان) برروی تبلیغات تا سقف 500 ریال بعنوان پورسانت دریافت نمایید.همچنین با معرفی این سیستم به دیگران و عضویت آنها از طریق شما به ازای هر کلیکی که بر روی تبلیغات آنها می شود مبلغ 50 ریال از طرف سایت به پورسانت شما اضافه خواهد شد و بدین صورت شما به یک حقوق ماهیانه و مادام العمر دست خواهید یافت. پرداخت کلیه وجوه و پورسانتها در سیستم تبلیغاتی اوکسین ادز توسط شرکت رفاه گستر جنوب به شماره ثبت 24516 تضمین شده می باشد.استقبال بی نظیر از این سیستم، خود نشان دهنده این مهم می باشد. برای عضویت روی لینک بالا کلیک کنید.

علی

سایت گیلامرد مطلب تازه ای زیر عنوان نظرسنجی درباره "احساس شما نسبت به مسیری که کشور می پیماید" گذاشته. فکر می کنم اولین باره که چنین نظرسنجی ای در ایران انجام می شه. جالب است. روی این پیوند بروید، هم در نظرسنجی شرکت کنید و هم پیام بگذارید: http://www.gilamard.com/?p=320

شرکت یگانه زنبور کاسپین

ژله رويال غذاي مخصوص ملکه بهترين فرآورده زنبور عسل توليد شده براي اولين بار در جهان توسط شرکت يگانه زنبور کاسپين موثر در درمان و پيشگيري بيماري هاي ناتواني هاي جنسي ، افسردگي ، زخم معده ، آلزايمر ، پروستات ، ام اس ، کم وزني ، تنظيم قاعدگي ، ريزش مو ، درد ، آرتروز ، ديابت ، آسم ، فشار خون ، پوکي استخوان ، کم کاري کبد براي ارتباطات بيشتر با ما تماس بگيريد.www.caspianbee.com

ميثم

سلام عزيز دلم من از وبت ديدن كردم و از مطالب جالبت لذت بردم ممنون ميشم به من هم سر بزني و نظرتو در مورد مطالبم بگی منتظر حضور گرمت هستم [گل]