فرق میان فشارگسیل بمرکز و وزن

فرق میان فشارگسیل بمرکز و وزن              

مقدارفشارنیروی گسیل بمرکز برروی جسم ساکن  مقدار وزن جسم را تعین میکند. هرجسمی که وارد میدان درحال چرخش شود بتعداد اتمهای جسم بر رویش فشار وارد میشود. بر روی جسم درحال سقوط  و درحال حرکت  وساکن بطوردائم وثابت فشارباقی میماند. فشارثابت سرعت جسم درحال سقوط را دائمأ افزایش میدهد زیرا مانعی برسرراه جسم وجود ندارد وجلوی حرکت جسم را نمیگیرد.جسم ساکن فشاربارخود را بر روی جسم زیرین منتقل میکند. مقدارفشاری که بجسم زیرین  وارد میشود میزان وزن جسم میباشد. برای مثال اگرجسمی داشته باشید که بخواهید مقدار وزن جسم رابدانید جسم را در یک کفه  ترازو  قرار دهید جسم فشاربارخود را بکفه ترازو منتقل میکند مقدارفشاری که جسم  بترازو  وارد کرده  میزان  وزن جسم میباشد

نظریه پرویز عشقه

/ 2 نظر / 20 بازدید
سبز سبز

به وبلاگ من سر بزنید www.rashtjeres.persianblog.ir

سبز سبز

به وبلاگ من سر بزنید www.rashtjeres.persianblog.ir