انرژی حرکت چرخش نیروئیست که اجرام کروی را می سازد

   انرژی حرکت پرخش  نیروئیست که اجرام کروی را می سازد                

مواد سحابی یا ذرات گرد وغبار وخرده سنگها و گازها خود فاقد نیرویی می باشند که ازفواصل فضای بیکران همدیگرراجذب کرده ودریک مکان گردهم جمح شوند وبیکدیگرفشار وارد  سازند تا بهم پیوسته ویکپارچه شوند و شکل کروی رابخود بگیرند.انرژی حرکت چرخش دردرون میدانی از فضای درحال چرخش بدورمحورخود و درطی مسیرحرکت انتقالی بدور ستاره یا بدورکهکشان مواد سحابی را ازاطراف پیرامون خود جمع اوری میکند ودرمرکزمیدان خود  تحت فشاربرروی هم انباشته میسازد تا درطی میلیونها سال جرم کروی مراحل تکاملی راطی نماید                                                                                                  

  نظریه پرویز عشقه

/ 0 نظر / 22 بازدید