علت حرکت اجسام بمرکزوافزایش سرعت جسم درحال سقوط وهم زمانی دوجسم باهم

علت حرکت اجسام بمرکزوافزایش سرعت جسم درحال سقوط وهم زمانی دوجسم باهم . درحرکت وضعی اجرام کروی هرچقدرازمرکزبه پیرامون نزدیکترشویم  سرعت حرکت چرخش در پیرامون کره رو به افزایش میگذارد وبهمین علت فشار سرعت چرخش درپیرامون بیشترازمرکزجرم کروی میباشد.هرجسمی که وارد میدان درحال حرکت چرخش شود به نسبت وزنش تحت فشارانرژىسرعت چرخش قرارمیگیرد و نیروی گسیل بمرکز بتمام ذرات یک جسم فشار وارد میکند به یک جسم یک کیلوئی یک کیلوفشار و به یک جسم صد گرمی صد گرم فشار وارد میکند. تمام اجسام وقتی تحت فشارقرارمیگیرند بسمتی رانده  میشوند که فشار بررویشان کمترشود.کمترین فشاردرمرکزجرم کروی به جسم  وارد میشود و بهمین علت اجسام  بسمت مرکزمیروند و باین علت اجسام درحال سقوط سرعتشان زیاد میشود که اجسام درحال سقوط تکیه گاهی  ندارند  و فشارنیروی گسیل بمرکز هم چنان برروی جسم ثابت باقی میماند وجسم سنگینترمیشود و دائما برسرعت  جسم درحال سقوط افزوده میشود.باین علت دوجسم بزرگ وکوچک هم زمان بمقصد میرسند که نیروی  گسیل بمرکز به ذرات اجسام فشاریکسان وارد میکند جسمی که از یک کیلوذرات شکل گرفته باشد یک کیلوفشار  به ذرات جسم وارد میکند وجسمی که ازصد گرم ذرات ساخته شده باشد صد گرم فشاربه ذرات جسم وارد میشود وهردوجسم به نسبت ذراتی راکه دارند  فشار بررویشان باقی  میماند وقتی به نسبت ذرات هرجسم همان مقدارفشاربررویش وارد شود به جسم  یک کیلوئی یک کیلو  فشاروبه جسم صد گرمی صد گرم فشارثابت وارد شودهردوجسم درحال سقوط هم زمان  بمقصد میرسند.

نظریه پرویز عشقه

 

/ 0 نظر / 31 بازدید