نیروی جاذبه زمین از انرژی حرکت چرخش خودش تامین میشود

                                    نیروی جاذبه هرجرم از انرژی حرکت چرخش خودش تامین میشود
تمام موجودات زمین تحت فشارنیروئی قراردارند که این نیرو از پیرامون جو بزمین گسیل میشود این نیرو چیزی نیست بجز انرژی حرکت چرخش زمین. انررژی حرکت چرخش صرف سنگین شدن اجسام بسمت مرکز میدان درحال چرخش میشود. درفضای کیهانی این نیرو در درون میدانی از فضای درحال چرخش بدورمحورخود فعال شده واجسام را از انحنای لایه های درونی میدان تحت فشار قرارداده وبسمت مرکزمیدان میراند.این نیرونیروئی است برخلاف جهت نیروی گریزازمرکز که میتوان نام این نیرو را نیروی گسیل بمرکزنهاد.این نیرو دردرون حرکت وضعی اجرام کروی فعال میباشد. فعالیت این نیرو درلایه های جوزمین ازسطحی اغازمیگردد که یونها تحت تاثیراین نیرو تغیرشکل میدهند ودراین طبقه ازاتمسفردارای بارالکتریکی میشوند.ازسطح لایه های زیرین یونوسفرکه چرخش فضای جو دراین طبقات از حالت بیضی خارج شده ومدَورمیشود وحرکت چرخش فضای جو وزمین دریک خط شعاع قرارمیگیرد نیرو درفضای این لایه ها فعال شده وبزمین گسیل میگردد که فشارنیروی گسیل بمرکز بسطح زمین وعناصران سبب ماندگاری اجسام برروی سطح زمین میشود.نیروئی که ازچرخش فضای جو حاصل میگردد نگاهدارنده جرم کروی در مرکز فضای میدان وتامین کننده وزن گازهای جو وفشارسطحی به جرم کره میباشد ضخامت جرم کروی وسرعت چرخش جرم بدور خود مقدارفشاربه هسته راتعین میکند.نیروی گسیل بمرکز بذرات ماده دردرون میدان وزن داده و فشاربار ذرات رابرروی ذرات زیرین انتقال میدهد.ذرات ماده ازسطح لایه ای که دران قراردارند تحت فشارنیرو بسمت مرکزمیدان قرارگرفته ودارای وزن میشوند. مقدارفشاربه ذرات را (مقداروزن را)سرعت چرخش لایه ها تعین میکند.هرقدرازسطح کره بمرکز نزدیکترشویم ازمقدارسرعت چرخش وفشارنیروی گسیل بمرکز بیشترکاسته میشود ولی بسبب انتقال فشاربار ذرات ماده برروی ذرات زیرین فشاربرجرم دردرون کره روبافزایش میگذارد.باافزایش سرعت چرخش فشارنیروی گسیل بمرکزبرروی ذرات افزایش می یابد واجسام درون میدان سنگینتر میشوند.درارتفاع فشارنیروی گسیل بمرکزبرروی ذرات روبافزایش میگذارد.گازها در ارتفاع متناسب با تعادل وزنشان درطبقات لایه های جو قرارمیگیرند گازهای سنگین درلایه های پائینی جو وگازهای سبک درلایه های بالائی جوقراردارند وچنانچه فشارنیروی گسیل بمرکز برروی گازی کافی نباشد ان گازازاتمسفر خارج شده ویونیزه میشود         

نظریه پرویز عشقه

/ 0 نظر / 121 بازدید