مقصر سیب نیوتون بود

مقصرسیب نیوتون بود

کسانی که تصورمیکنند سیب بسرنیوتون اصابت کرده کاملا دراشتباه هستند.اگرسیب به سرنیوتون خورده بود ضربه ای که بسرش وارد میشد بالای سرش را نگاه میکرد و این تصوردراو ایجاد میشد که نیروئی ازبالاسیب را بسراوکوبیده دران صورت این تصوربه نیوتون دست میداد که نیروئی ازبالا سیب را بسمت زمین میراند زیرا او دروجود خود نیروئی را احساس نکرده بود که از درون  زمین وارد بدنش شود وسیب را از بالای درخت بسمت او بکشد. پس چون سیب جلوی نیوتون برزمین سقوط میکند این تصور به نیوتون دست میدهد که نیروئی  ازدرون زمین سیب رابسمت خود کشیده ونام این نیرو را جاذبه گذارد واین نیرورا جهانی کرد یعنی از خاصیت جاذبه برای حرکت وحفظ  تعادل اجرام سماوی استفاده نمود واعلام کرد نیروئی که سیب را بسمت خود میکشد قمرماه را درمدار زمین نگهمیدارد

نظریه پرویز عشقه

/ 3 نظر / 43 بازدید
زهرا

خیلی ممنون کمکم کرد.

علی

نظریه انحنای فضا برای البرت انیشتین است ...بر همین نهج نظرات فوق نظریه های دانشمندان قررن بیستم است!