اثرخلٌع برنیروها

اثرخلٌع برنیروها   

درون فضائی را که فاقد هرگونه گازی باشد خلًٌع مینامیم ولی نمی توانیم درخلٌع فشار نیروی گسیل بمرکز و گریزازمرکز راخنثی نمائیم فشارنیرو درخلٌع وجود دارد وهر جسمی را که در فضای خلٌع قراردهیم بسمت زمین کشیده میشود و درکف یاته ظرف مینشیند که نشاندهنده انست که گازها وماده دربوجود امدن نیروی گسیل بمرکز وگریزازمرکزدخالتی ندارند ودرخلٌع میتواند فشارنیروها وجود داشته باشد اگرجسمی را دریک میدان خلٌع بچرخش دراوریم جسم به پیرامون رانده میشود نیروی گسیل بمرکز و گریزازمرکز دونیروئی هستند که براثرچرخش فعال میشوند وماده درفعال  شدن این دونیرو دخالتی ندارد ولی برروی ماده اثرگذارمیباشند.دریک میدان چرخشی نیروی گریزازمرکز وجود دارد چه ماده دراین میدان موجود باشد یا نباشد اگرماده ای دراین میدان نباشد ما اثرنیروی گریزازمرکز رانمیتوانیم ببینیم ولی اگرماده ای در میدان وجود داشته باشد ما  فشارنیروی گریزازمرکزرا برروی ماده خواهیم دید.وهمچنین اگردراطراف چرخش فضای کیهانی مواد سحابی یا ماده ای وجود نداشته  باشد در درون چرخش فضا بدورخود نیروی گسیل بمرکز    وجود دارد ولی ما این نیرو را بشکل  فضائی خمیده و میدانی تاریک خواهیم  دید   

نظریه پرویز عشقه

/ 0 نظر / 22 بازدید