حرکت یک امرطبیعی وجبری میباشد

    حرکت یک امرطبیعی وجبری میباشد

 

حرکت یک امرطبیعی وجبری میباشداگرجرمی درفضا دیده شودکه ساکن وبدون تحرک باشد  جای تعجب دارد.اینکه چراهرستاره یاسیاره یاقمرحرکتهای گوناگونی دارند بدورخودمیچرخند وبدورکره ای دیگرحرکت دارند وهمه باهم دریک مجتمح دریک مسیری حرکت میکنند یک امر طبیعی است که هرقسمتی ازفضا باسرعتی بسوئی درحرکت باشد وهرجرمی که دراین فضا درحال حرکت است باهمان سرعت فضا وهمان مسیری راکه فضا طی میکند حرکت داشته باشد.برای مثال سیاره زمین یک محدوده چرخشی مخصوص بخود داردکه هرجرمی دراین محدوده ومدارقرارگیرد باهمان سرعتی که مداردرحال چرخش میباشد حرکت میکند.این محدوده چرخشی درون محدوده چرخشی دیگری قرارداردکه همراه باهشت سیاره  دیگروقمرهای خود بدورخورشیدحرکت دارند واین منظومه خود درگردشی دیگربدورکهکشان راه شیری درحرکت است و تا زمانی که مانعی یا برخوردی مابین اجرام کروی نباشد درمسیری که قراردارند حرکت میکنند البته این مسیرها درطی میلیارها سال صاف وهموار شده دراوایل مسیرناهنواربوده وبرخوردهای شدیدی بین اجرام اتفاق می افتاده هرجرم کروی درطی میلیونها سال مسیرخودرا صاف وبدون مانع ساخته صدها جرم کروی باهم برخورد کرده اند گاه باهم یکی شده اند و گاهی جرم کروی درمسیردیگری رانده شده است ما درانزمان نبوده ایم که هرج ومرج و بی نظمی  ستارگان وسیارات واجرام کوچک وبزرگ را ببینیم یعنی دردوران هرج ومرج ستارگان و سیارات هیچ موجود زنده ای اجازه زنده بودن درهیچ سیاره یاقمری را نمی یافت واگر این نظم برقرار نمی شدوهرج ومرج اجرام ادامه می یافت سیاره زمین اجازه تکامل راپیدا نمیکرد. هنوزهم پس ازمیلیارها سال ستارگان وسیارک هائی هستندکه رفتارمنظمی ندارند.منظومه ما یکی ازمنظومه های  منظم وتکامل یافته می باشد وبهمین علت دراین منظومه سیاره ای توانسته تکامل پیداکند. خارج ازمنظومه خودمان بی نظمی بسیاردربین ستارگان وجود دارد.درمیان کهکشانها ستاره گانی پیدا میشوند که بابیرحمی ستاره یاسیاره دیگری رامیبلعند یا دوستاره با شدت باهم برخوردمیکنند و یکدیگررا نابود میسازند.اگریک نظم تقریبی می بینیم بخاطرفاصله بسیار زیاد مابین اجرام سماوی وعمربسیارکوتاه مامیباشد که اجازه دیدن اتفاقات بیشتررا بما نمیدهد اگرعمرخودمان رابا یک ستاره مقایسه کنیم ما درطول عمرمان نیم ثانیه اززندگی ستاره را میتوانیم  ببینیم هشتاد سال عمریک انسان  برای یک ستاره نیم ثانیه می باشد       

اگرازبزرگی و کوچکی اجسام واجرام چشم پوشی نمائیم ویک بادکنک رامقداری ازگازهلیوم  پرنمائیم ودرحیاط خانه رها کنیم تا درفضای حیاط معلق باشد بعد ازبیست وچهارساعت بازگردیم  خواهیم دیدکه بادکنک درجای خود باقیست باتوجه باینکه همراه باچرخش زمین چهل هزارکیلومتربدورزمین چرخیده وصدها هزارکیلومتربدورخورشید حرکت داشته وهمراه با زمین وخورشید بدور کهکشان راه شیری حرکت نموده بدون انکه مکان خود را تغیرداده باشدهرجرمی چه بزرگ باشد وچه کوچک درمسیرحرکت فضا قراربگیرد بان سمتی که  فضا درحرکت است حرکت خواهد نمود.جرم بدنبال راه نزدیک ودورنمیگردد باسرعتی که فضا حرکت دارد حرکت میکند ومسیری را می پیماید که فضا دران مسیردرحرکت است. ماهوارها وقمرها وسیارات دردرون فضا ودرمسیرحرکت فضا وباسرعت فضا حرکت میکنند مگرانکه به انهاشتاب واردشود

نظریه پرویز عشقه

/ 0 نظر / 20 بازدید