انرژی سرعت حرکت وانرژی سرعت چرخش صرف سنگینی جسم میشود

 انرژی سرعت حرکت وانرژی سرعت چرخش صرف سنگینی جسم میشود

اگریک ساچمه راجلوی خود رها کنید بزمین برخورد میکند ولی اگربساچمه سرعت بدهید ساچمه کیلومترها درفضاحرکت خواهد کردعلت انست که انرژی سرعت  ساچمه را روبجلو سنگین میکند حالااگرازهرسمتی بساچمه سرعت بدهید ساچمه درهمان سمت حرکت خواهد کرد تا زمانی که فشار سرعت حرکت ساچمه ازفشارسرعت چرخش زمین بیشترباشد ساچمه بحرکت خود ادامه خواهد داد ولی وقتی انرژی سرعت چرخش زمین از انرژی سرعت حرکت برروی ساچمه بیشتر شودیا فشارسرعت  چرخش زمین بیشترازفشارسرعت حرکت ساچمه شود فشارسرعت چرخش زمین ساچمه رابسمت زمین  سنگین میکند.انرژی سرعت حرکت جسم  را رو بجلوسنگین میکند و انرژی سرعت چرخش جسم را  بسمت مرکزمیدان درحال چرخش سنگین میکند و گریزازمرکز نیروئیست واکنشی در برابر انرژی حرکت چرخش که تنها در درون اجرام درحال چرخش بدور خود فعال میشود وفشاری راکه از پیرامون بمرکزکره وارد میشوداز مرکز به پیرامون میراند    

نظریه پرویز عشقه

 

 

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید