نیروی گریزازمرکزچگونه نیروئیست

        نیروی گریزازمرکزچگونه نیروئیست

اساسأ نیروی گریزازمرکز نیروئیست واکنشی این نیرو درمقابل نیروئی که ازسطح جو بزمین گسیل میشود عکس العمل نشان میدهد و نیروی وارده از سطح جو را ازمرکزبه پیرامون خود دفع مینماید. نیروی گریزازمرکز برروی اجسامی که  دارای  وزن هستند و یا تحت فشارنیروی گسیل بمرکزقرار دارند اثرگذار میباشد وهمینطور درفضای کیهانی نیروی گریزازمرکز برروی جسم درحال چرخش اثر نمیگذارد مگرانکه در پیرامون جسم درحال چرخش فشار نیروی گسیل بمرکز وجود داشته باشد در واقع  نیروی گریزازمرکز در درون میدان نیروی گسیل بمرکزفعال میگردد.مانند درون  اجرام کروی. وامکان فعال شدن نیروی گریزازمرکز درهسته مرکزی بعضی ازاجرام نیز وجود دارد مانند حفره سیاهچاله (جوزف الن) فضانورد امریکائی که درسال 1984با شاتل بفضا رفت درباره شرایط فضا میگوید اگرفنجانی حاوی نوشیدنی را روی میز بگذاریم فنجان دور نوشابه بگردش درخواهد امد دراین حالت در اثرحرکت دوٌرانی مایع  قهوه در درون فنجان کم کم غلیظ خواهد شد و سرانجام بشکل گلوله ای از داخل فنجان خارج شده وبعد از اصابت  بدیوار چند تکه خواهد شد...اگرما درروی زمین خودمان فنجان نوشابه ای را بچرخش دراوریم نوشابه ازلبه فنجان سر ریزخواهد شد که علامت انست که در درون نوشابه نیروی گریزازمرکز فعال شده  ولی وقتی در فضای کیهانی نوشابه بصورت گلوله در فنجان شکل میگیرد نشانگر انست که ازپیرامون  بسمت مرکز مایع فشار وارد میشود که مایع بشکل گلوله درامده و ازفنجان خارج میشود                                                                                                                              نظریه پرویز عشقه 

/ 0 نظر / 23 بازدید